శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవాచార్య కృతమ్) – Devacharya Krita Shiva Stuti

ఆంగీరస ఉవాచ


జయ శంకర శాంతశశాంకరుచే
రుచిరార్థద సర్వద సర్వశుచే |
శుచిదత్తగృహీత మహోపహృతే
హృతభక్తజనోద్ధతతాపతతే || 1 ||

తత సర్వహృదంబర వరదనతే
నత వృజిన మహావనదాహకృతే |
కృతవివిధచరిత్రతనో సుతనో-
ఽతను విశిఖవిశోషణ ధైర్యనిధే || 2 ||

నిధనాదివివర్జితకృతనతి కృ-
త్కృతి విహిత మనోరథ పన్నగభృత్ |
నగభర్తృనుతార్పిత వామనవపు-
స్స్వవపుఃపరిపూరిత సర్వజగత్ || 3 ||

త్రిజగన్మయరూప విరూప సుదృ-
గ్దృగుదంచన కుంచనకృత హుతభుక్ |
భవ భూతపతే ప్రమథైకపతే
పతితేష్వపి దత్తకర ప్రసృతే || 4 ||

ప్రసృతాఖిల భూతల సంవరణ
ప్రణవధ్వనిసౌధ సుధాంశుధర |
ధరరాజ కుమారికయా పరయా
పరితః పరితుష్టనతోస్మి శివ || 5 ||

శివ దేవ గిరీశ మహేశ విభో
విభవప్రద శర్వ శివేశ మృడ |
మృడయోడుపతిధ్రజగత్త్రితయం
కృతయంత్రణభక్తి విఘాతకృతామ్ || 6 ||

కృతాం తత ఏష బిభేమి హర
ప్రహరాశు మమాఘమమోఘమతే |
నమతాంతరమన్యదవైమి శివం
శివపాదనతేః ప్రణతోఽస్మితతః || 7 ||

వితతేత్ర జగత్యఖిలాఘహర
హరతోషణమేవ పరంగుణవత్ |
గుణహీనమహీనమహావలయం
లయపావకమీశనతోస్మి తతః || 8 ||

ఇతి స్తుత్వా మహాదేవం విరరామాంగిరస్సుతః |
వ్యతరచ్చ మహాదేవస్స్తుత్యా తుష్టో వరాన్బహూన్ || 9 ||

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ


బృహతా తపసానేన బృహతాం పతిరస్యహో |
నామ్నా బృహస్పతిరితి గ్రహేష్వర్చ్యో భవ ద్విజ || 10 ||

అస్మాల్లింగార్చనాన్నిత్యం జీవభూతోసి మే యతః |
అతోజీవ ఇతి ఖ్యాతిం త్రిషు లోకేషు యాస్యసి || 11 ||

వాచాం ప్రపంచైశ్చతురైర్నిష్ప్రపంచం యతస్స్తుతః |
అతో వాచాం ప్రపంచస్య పతిర్వాచస్పతిర్భవ || 12 ||

అస్య స్తోత్రస్య పఠనాదవాతిష్ఠతి యః పుమాన్ |
తస్య స్యాత్సంస్కృతా వాణీ త్రిభిర్వర్షై-స్త్రికాలతః || 13 ||

ఇతి శ్రీ దేవాచార్య కృత శివ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |