శ్రీ శివ స్తుతిః (దేవ కృతం) – Deva Krita Shiva Stuti

దేవా ఊచుః |


నమః సహస్రనేత్రాయ నమస్తే శూలపాణినే |
నమః ఖట్వాంగహస్తాయ నమస్తే దండధారిణే || 1 ||

త్వం దేవహుతభుగ్జ్వాలా కోటిభానుసమప్రభః |
అదర్శనే వయం దేవ మూఢవిజ్ఞానతోధునా || 2 ||

నమస్త్రినేత్రార్తిహరాయ శంభో
త్రిశూలపాణే వికృతాస్యరూప |
సమస్త దేవేశ్వర శుద్ధభావ
ప్రసీద రుద్రాఽచ్యుత సర్వభావ || 3 ||

భగాస్య దంతాంతక భీమరూప
ప్రలంబ భోగీంద్ర లులుంతకంఠ |
విశాలదేహాచ్యుత నీలకంఠ
ప్రసీద విశ్వేశ్వర విశ్వమూర్తే || 4 ||

భగాక్షి సంస్ఫోటన దక్షకర్మా
గృహాణ భాగం మఖతః ప్రధానమ్ |
ప్రసీద దేవేశ్వర నీలకంఠ
ప్రపాహి నః సర్వగుణోపపన్న || 5 ||

సీతాంగరాగా ప్రతిపన్నమూర్తే
కపాలధారింస్త్రిపురఘ్నదేవ |
ప్రపాహి నః సర్వభయేషు చైకం
ఉమాపతే పుష్కరనాళజన్మ || 6 ||

పశ్యామి తే దేహగతాన్ సురేశ
సర్గారయోవేదవరాననంత |
సాంగన్ సవిద్యాన్ సపదక్రమాంశ్చ
సర్వాన్నిలీనాంస్త్వయి దేవదేవ || 7 ||

భవ శర్వ మహాదేవ పినాకిన్ రుద్ర తే హర |
నతాః స్మ సర్వే విశ్వేశ త్రాహి నః పరమేశ్వర || 8 ||

ఇతి శ్రీవరాహపురాణాంతర్గత దేవకృత శివస్తుతిః సంపూర్ణం |