శ్రీ శివ స్తోత్రం (దేవ కృతం) – Deva Krita Shiva Stotram

దేవా ఊచుః |


నమో దేవాదిదేవాయ త్రినేత్రాయ మహాత్మనే |
రక్తపింగళనేత్రాయ జటామకుటధారిణే || 1 ||

భూతవేతాళజుష్టాయ మహాభోగోపవీతినే |
భీమాట్టహాసవక్త్రాయ కపర్ది స్థాణవే నమః || 2 ||

పూషదంతవినాశాయ భగనేత్రహనే నమః |
భవిష్యద్వృషచిహ్నాయ మహాభూతపతే నమః || 3 ||

భవిష్యత్త్రిపురాంతాయ తథాంధకవినాశినే |
కైలాసవరవాసాయ కరికృత్తినివాసినే || 4 ||

వికరాళోర్ధ్వకేశాయ భైరవాయ నమో నమః |
అగ్నిజ్వాలాకరాళాయ శశిమౌళికృతే నమః || 5 ||

భవిష్యత్ కృతకాపాలివ్రతాయ పరమేష్ఠినే |
తథా దారువనధ్వంసకారిణే తిగ్మశూలినే || 6 ||

కృతకంకణభోగీంద్ర నీలకంఠ త్రిశూలినే |
ప్రచండదండహస్తాయ బడబాగ్నిముఖాయ || 7 ||

వేదాంతవేద్యాయ నమో యజ్ఞమూర్తే నమో నమః |
దక్షయజ్ఞవినాశాయ జగద్భయకరాయ || 8 ||

విశ్వేశ్వరాయ దేవాయ శివ శంభో భవాయ |
కపర్దినే కరాళాయ మహాదేవాయ తే నమః || 9 ||

ఏవం దేవైః స్తుతః శంభురుగ్రధన్వా సనాతనః |
ఉవాచ దేవదేవోయం యత్కరోమి తదుచ్యతే || 10 ||

ఇతి శ్రీవరాహపురాణే దేవకృత శివస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |