శ్రీ శివ స్తోత్రం (దేవదానవ కృతం — Deva Danava Krita Shiva Stotram

దేవదానవా ఊచుః -


నమస్తుభ్యం విరూపాక్ష సర్వతోఽనంతచక్షుషే |
నమః పినాకహస్తాయ వజ్రహస్తాయ ధన్వినే || 1 ||

నమస్త్రిశూలహస్తాయ దండహస్తాయ ధూర్జటే |
నమస్త్రైలోక్యనాథాయ భూతగ్రామశరీరిణే || 2 ||

నమః సురారిహంత్రే సోమాగ్న్యర్కాగ్ర్యచక్షుషే |
బ్రహ్మణే చైవ రుద్రాయ నమస్తే విష్ణురూపిణే || 3 ||

బ్రహ్మణే వేదరూపాయ నమస్తే దేవరూపిణే |
సాంఖ్యయోగాయ భూతానాం నమస్తే శంభవాయ తే || 4 ||

మన్మథాంగవినాశాయ నమః కాలక్షయంకర |
రంహసే దేవదేవాయ నమస్తే వసురేతసే || 5 ||

ఏకవీరాయ సర్వాయ నమః పింగకపర్దినే |
ఉమాభర్త్రే నమస్తుభ్యం యజ్ఞత్రిపురఘాతినే || 6 ||

శుద్ధబోధప్రబుద్ధాయ ముక్తకైవల్యరూపిణే |
లోకత్రయవిధాత్రే వరుణేంద్రాగ్నిరూపిణే || 7 ||

ఋగ్యజుః సామవేదాయ పురుషాయేశ్వరాయ |
అగ్రాయ చైవ చోగ్రాయ విప్రాయ శ్రుతిచక్షుషే || 8 ||

రజసే చైవ సత్త్వాయ తమసే స్థిమితాత్మనే |
అనిత్యనిత్యభాసాయ నమో నిత్యచరాత్మనే || 9 ||

వ్యక్తాయ చైవావ్యక్తాయ వ్యక్తావ్యక్తాత్మనే నమః |
భక్తానామార్తినాశాయ ప్రియనారాయణాయ || 10 ||

ఉమాప్రియాయ శర్వాయ నందివక్త్రాంచితాయ వై |
ఋతుమన్వంతకల్పాయ పక్షమాసదినాత్మనే || 11 ||

నానారూపాయ ముండాయ వరూథ పృథుదండినే |
నమః కపాలహస్తాయ దిగ్వాసాయ శిఖండినే || 12 ||

ధన్వినే రథినే చైవ యతయే బ్రహ్మచారిణే |
ఇత్యేవమాదిచరితైః స్తుతం తుభ్యం నమో నమః || 13 ||

ఇతి శ్రీమత్స్యపురాణే క్షీరోదమథవర్ణనో నామ పంచాశదధికద్విశతతమోఽధ్యాయే దేవదానవకృత శివస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |