దయా శతకం – Daya Shatakam

ప్రపద్యే తం గిరిం ప్రాయః శ్రీనివాసానుకంపయా |
ఇక్షుసారస్రవంత్యేవ యన్మూర్త్యా శర్కరాయితమ్ || 1 ||

విగాహే తీర్థబహులాం శీతలాం గురుసంతతిమ్ |
శ్రీనివాసదయాంభోధిపరీవాహపరంపరామ్ || 2 ||

కృతినః కమలావాసకారుణ్యైకాంతినో భజే |
ధత్తే యత్సూక్తిరూపేణ త్రివేదీ సర్వయోగ్యతామ్ || 3 ||

పరాశరముఖాన్వందే భగీరథనయే స్థితాన్ |
కమలాకాంతకారుణ్యగంగాప్లావితమద్విధాన్ || 4 ||

అశేషవిఘ్నశమనమనీకేశ్వరమాశ్రయే |
శ్రీమతః కరుణాంభోధౌ శిక్షాస్రోత ఇవోత్థితమ్ || 5 ||

సమస్తజననీం వందే చైతన్యస్తన్యదాయినీమ్ |
శ్రేయసీం శ్రీనివాసస్య కరుణామివ రూపిణీమ్ || 6 ||

వందే వృషగిరీశస్య మహిషీం విశ్వధారిణీమ్ |
తత్కృపాప్రతిఘాతానాం క్షమయా వారణం యయా || 7 ||

నిశామయతు మాం నీళా యద్భోగపటలైర్ధ్రువమ్ |
భావితం శ్రీనివాసస్య భక్తదోషేష్వదర్శనమ్ || 8 ||

కమప్యనవధిం వందే కరుణావరుణాలయమ్ |
వృషశైలతటస్థానాం స్వయం వ్యక్తిముపాగతమ్ || 9 ||

అకించననిధిం సూతిమపవర్గత్రివర్గయోః |
అంజనాద్రీశ్వరదయామభిష్టౌమి నిరంజనామ్ || 10 ||

అనుచరశక్త్యాదిగుణామగ్రేసరబోధవిరచితాలోకామ్ |
స్వాధీనవృషగిరీశాం స్వయం ప్రభూతాం ప్రమాణయామి దయామ్ || 11 ||

అపి నిఖిలలోకసుచరితముష్టింధయదురితమూర్ఛనాజుష్టమ్ |
సంజీవయతు దయే మామంజనగిరినాథరంజనీ భవతీ || 12 ||

భగవతి దయే భవత్యాం వృషగిరినాథే సమాప్లుతే తుంగే |
అప్రతిఘమజ్జనానాం హస్తాలంబో మదాగసాం మృగ్యః || 13 ||

కృపణజనకల్పలతికాం కృతాపరాధస్య నిష్క్రియామాద్యామ్ |
వృషగిరినాథదయే త్వాం విదంతి సంసారతారిణీం విబుధాః || 14 ||

వృషగిరిగృహమేధిగుణా బోధబలైశ్వర్యవీర్యశక్తిముఖాః |
దోషా భవేయురేతే యది నామ దయే త్వయా వినాభూతాః || 15 ||

ఆసృష్టి సంతతానామపరాధానాం నిరోధినీం జగతః |
పద్మాసహాయకరుణే ప్రతిసంచరకేళిమాచరసి || 16 ||

అచిదవిశిష్టాన్ప్రలయే జంతూనవలోక్య జాతనిర్వేదా |
కరణకలేబరయోగం వితరసి వృషశైలనాథకరుణే త్వమ్ || 17 ||

అనుగుణదశార్పితేన శ్రీధరకరుణే సమాహితస్నేహా |
శమయసి తమః ప్రజానాం శాస్త్రమయేన స్థిరప్రదీపేన || 18 ||

రుఢా వృషాచలపతేః పాదే ముఖకాంతిపత్రలచ్ఛాయా |
కరుణే సుఖయసి వినతాంకటాక్షవిటపైః కరాపచేయఫలైః || 19 ||

నయనే వృషాచలేందోస్తారామైత్రీం దధానయా కరుణే |
దృష్టస్త్వయైవ జనిమానపవర్గమకృష్టపచ్యమనుభవతి || 20 ||

సమయోపనతైస్తవ ప్రవాహైరనుకంపే కృతసంప్లవా ధరిత్రీ |
శరణాగతసస్యమాలినీయం వృషశైలేశకృషీవలం ధినోతి || 21 ||

కలశోదధిసంపదో భవత్యాః కరుణే సన్మతిమంథసంస్కృతాయాః |
అమృతాంశమవైమి దివ్యదేహం మృతసంజీవనమంజనాచలేందోః || 22 ||

జలధేరివ శీతతా దయే త్వం వృషశైలాధిపతేస్స్వభావభూతా |
ప్రలయారభటీంనటీం తదీక్షాం ప్రసభం గ్రాహయసి ప్రసక్తిలాస్యమ్ || 23 ||

ప్రణతప్రతికూలమూలఘాతీ ప్రతిఘః కోఽపి వృషాచలేశ్వరస్య |
కలమే యవసాపచాయనీత్యా కరుణే కింకరతాం తవోపయాతి || 24 ||

అబహిష్కృతనిగ్రహాన్విదంతః కమలాకాంతగుణాన్స్వతంత్రతాదీన్ |
అవికల్పమనుగ్రహం దుహానాం భవతీమేవ దయే భజంతి సంతః || 25 ||

కమలానిలయస్త్వయా దయాలుః కరుణే నిష్కరుణా నిరూపణే త్వమ్ |
అత ఏవ హి తావకాశ్రితానాం దురితానాం భవతి త్వదేవ భీతిః || 26 ||

అతిలంఘితశాసనేష్వభీక్ష్ణం వృషశైలాధిపతిర్విజృంభితోష్మా |
పునరేవ దయే క్షమానిదానైర్భవతీమాద్రియతే భవత్యధీనైః || 27 ||

కరుణే దురితేషు మామకేషు ప్రతికారాంతరదుర్జయేషు ఖిన్నః |
కవచాయితయా త్వయైవ శార్ంగీ విజయస్థానముపాశ్రితో వృషాద్రిమ్ || 28 ||

మయి తిష్ఠతి దుష్కృతాం ప్రధానే మితదోషానితరాన్విచిన్వతీ త్వమ్ |
అపరాధగణైరపూర్ణకుక్షిః కమలాకాంతదయే కథం భవిత్రీ || 29 ||

అహమస్మ్యపరాధచక్రవర్తీ కరుణే త్వం గుణేషు సార్వభౌమీ |
విదుషీ స్థితిమీదృశీం స్వయం మాం వృషశైలేశ్వరపాదసాత్కురు త్వమ్ || 30 ||

అశిథిలకరణేఽస్మిన్నక్షతశ్వాసవృత్తౌ
వపుషి గమనయోగ్యే వాసమాసాదయేయమ్ |
వృషగిరికటకేషు వ్యంజయత్సు ప్రతీతై-
ర్మధుమథనదయే త్వాం వారిధారావిశేషైః || 31 ||

అవిదితనిజయోగక్షేమమాత్మానభిజ్ఞం
గుణలవరహితం మాం గోప్తుకామా దయే త్వమ్ |
పరవతి చతురైస్తే విభ్రమైః శ్రీనివాసే
బహుమతిమనపాయాం విందసి శ్రీధరణ్యోః || 32 ||

ఫలవితరణదక్షం పక్షపాతానభిజ్ఞం
ప్రగుణమనువిధేయం ప్రాప్య పద్మాసహాయమ్ |
మహతి గుణసమాజే మానపూర్వం దయే త్వం
ప్రతివదసి యథార్హం పాప్మనాం మామకానామ్ || 33 ||

అనుభవితుమఘౌఘం నాలమాగామికాలః
ప్రశమయితుమశేషం నిష్క్రియాభిర్న శక్యమ్ |
స్వయమితి హి దయే త్వం స్వీకృతశ్రీనివాసా
శిథిలితభవభీతిశ్శ్రేయసే జాయసే నః || 34 ||

అవతరణవిశేషైరాత్మలీలాపదేశై-
రవమతిమనుకంపే మందచిత్తేషు విందన్ |
వృషభశిఖరినాథస్త్వన్నిదేశేన నూనం
భజతి చరణభాజాం భావినో జన్మభేదాన్ || 35 ||

పరహితమనుకంపే భావయంత్యాం భవత్యాం
స్థిరమనుపధి హార్దం శ్రీనివాసో దధానః |
లలితరుచిషు లక్ష్మీభూమినీలాసు నూనం
ప్రథయతి బహుమానం త్వత్ప్రతిచ్ఛందబుద్ధ్యా || 36 ||

వృషగిరిసవిధేషు వ్యాజతో వాసభాజాం
దురితకలుషితానాం దూయమానా దయే త్వమ్ |
కరణవిలయకాలే కాందిశీకస్మృతీనాం
స్మరయసి బహులీలం మాధవం సావధానా || 37 ||

దిశి దిశి గతివిద్భిర్దేశికైర్నీయమానా
స్థిరతరమనుకంపే స్త్యానలగ్నా గుణైస్త్వమ్ |
పరిగతవృషశైలం పారమారోపయంతీ
భవజలధిగతానాం పోతపాత్రీ భవిత్రీ || 38 ||

పరిమితఫలసంగాత్ప్రాణినః కిమ్పచానా
నిగమవిపణిమధ్యే నిత్యముక్తానుషక్తమ్ |
ప్రసదనమనుకంపే ప్రాప్తవత్యాం భవత్యాం
వృషగిరిహరినీలం వ్యంజితం నిర్విశంతి || 39 ||

త్వయి బహుమతిహీనః శ్రీనివాసానుకంపే
జగతి గతిమిహాన్యాం దేవి సమ్మన్యతే యః |
ఖలు విబుధసింధౌ సన్నికర్షే వహంత్యాం
శమయతి మృగతృష్ణావీచికాభిః పిపాసామ్ || 40 ||

ఆజ్ఞాం ఖ్యాతిం ధనమనుచరానాధిరాజ్యాదికం వా
కాలే దృష్ట్వా కమలవసతేరప్యకించిత్కరాణి |
పద్మాకాంతం ప్రణిహితవతీం పాలనేఽనన్యసాధ్యే
సారాభిజ్ఞా జగతి కృతినస్సంశ్రయంతే దయే త్వామ్ || 41 ||

ప్రాజాపత్యప్రభృతివిభవం ప్రేక్ష్య పర్యాయదుఃఖం
జన్మాకాంక్షన్ వృషగిరివనే జగ్ముషాం తస్థుషాం వా |
ఆశాసానాః కతిచన విభోః త్వత్పరిష్వంగధన్యైః
అంగీకారం క్షణమపి దయే హార్దతుంగైరపాంగైః || 42 ||

నాభీపద్మస్ఫురణసుభగా నవ్యనీలోత్పలాభా
క్రీడాశైలం కమపి కరుణే వృణ్వతీ వేంకటాఖ్యమ్ |
శీతా నిత్యం ప్రసదనవతీ శ్రద్ధధానావగాహ్యా
దివ్యా కాచిజ్జయతి మహతీ దీర్ఘికా తావకీనా || 43 ||

యస్మిందృష్టే తదితరసుఖైర్గమ్యతే గోష్పదత్వం
సత్యం జ్ఞానం త్రిభిరవధిభిర్ముక్తమానందసింధుమ్ |
త్వత్స్వీకారాత్తమిహ కృతినస్సూరిబృందానుభావ్యం
నిత్యాపూర్వం నిధిమివ దయే నిర్విశంత్యంజనాద్రౌ || 44 ||

సారం లబ్ధ్వా కమపి మహతః శ్రీనివాసాంబురాశేః
కాలే కాలే ఘనరసవతీ కాలికేవానుకంపే |
వ్యక్తోన్మేషా మృగపతిగిరౌ విశ్వమాప్యాయయంతీ
శీలోపజ్ఞం క్షరతి భవతీ శీతలం సద్గుణౌఘమ్ || 45 ||

భీమే నిత్యం భవజలనిధౌ మజ్జతాం మానవానా-
మాలంబార్థం వృషగిరిపతిస్త్వన్నిదేశాత్ప్రయుంక్తే |
ప్రజ్ఞాసారం ప్రకృతిమహతా మూలభాగేన జుష్టం
శాఖాభేదైస్సుభగమనఘం శాశ్వతం శాస్త్రపాణిమ్ || 46 ||

విద్వత్సేవాకతకనికషైర్వీతపంకాశయానాం
పద్మాకాంతః ప్రణయతి దయే దర్పణం తే స్వశాస్త్రమ్ |
లీలాదక్షాం త్వదనవసరే లాలయన్విప్రలిప్సాం
మాయాశాస్త్రాణ్యపి శమయితుం త్వత్ప్రపన్నప్రతీపాన్ || 7 || [దమయితుం]

దైవాత్ప్రాప్తే వృషగిరితటం దేహిని త్వన్నిదానా-
త్స్వామిన్పాహీత్యవశవచనే విందతి స్వాపమంత్యమ్ |
దేవః శ్రీమాన్ దిశతి కరుణే దృష్టిమిచ్ఛంస్త్వదీయా-
ముద్ఘాతేన శ్రుతిపరిషదాముత్తరేణాభిముఖ్యమ్ || 48 ||

శ్రేయస్సూతిం సకృదపి దయే సమ్మతాం యస్సఖీం తే
శీతోదారామలభత జనః శ్రీనివాసస్య దృష్టిమ్ |
దేవాదీనామయమనృణతాం దేహవత్త్వేఽపి వింద-
న్బంధాన్ముక్తో బలిభిరనఘైః పూర్యతే తత్ప్రయుక్తైః || 49 ||

దివ్యాపాంగం దిశసి కరుణే యేషు సద్దేశికాత్మా
క్షిప్రం ప్రాప్తా వృషగిరిపతిం క్షత్రబంధ్వాదయస్తే |
విశ్వాచార్యా విధిశివముఖాస్స్వాధికారోపరుద్ధా
మన్యే మాతా జడ ఇవ సుతే వత్సలా మాదృశే త్వమ్ || 50 ||

అతికృపణోఽపి జంతురధిగమ్య దయే భవతీ-
మశిథిలధర్మసేతుపదవీం రుచిరామచిరాత్ |
అమితమహోర్మిజాలమతిలంఘ్య భవాంబునిధిం
భవతి వృషాచలేశపదపత్తననిత్యధనీ || 51 ||

అభిముఖభావసంపదభిసంభవినాం భవినాం
క్వచిదుపలక్షితా క్వచిదభంగురగూఢగతిః |
విమలరసావహా వృషగిరీశదయే భవతీ
సపది సరస్వతీవ శమయత్యఘమప్రతిఘమ్ || 52 ||

అపి కరుణే జనస్య తరుణేందువిభూషణతా-
మపి కమలాసనత్వమపి ధామ వృషాద్రిపతేః |
తరతమతావశేన తనుతే నను తే వితతిః
పరహితవర్ష్మణా పరిపచేలిమకేలిమతీ || 53 ||

ధృతభువనా దయే త్రివిధగత్యనుకూలతరా
వృషగిరినాథపాదపరిరంభవతీ భవతీ |
అవిదితవైభవాఽపి సురసింధురివాతనుతే
సకృదవగాహమానమపతాపమపాపమపి || 54 ||

నిగమసమాశ్రితా నిఖిలలోకసమృద్ధికరీ
భజదఘకూలముద్వహగతిః పరితప్తహితా |
ప్రకటితహంసమత్స్యకమఠాద్యవతారశతా
విబుధసరిచ్ఛ్రియం వృషగిరీశదయే వహసి || 55 ||

జగతి మితంపచా త్వదితరా తు దయే తరలా
ఫలనియమోజ్ఝితా భవతి సంతపనాయ పునః |
త్వమిహ నిరంకుశప్రశకనాదివిభూతిమతీ
వితరసి దేహినాం నిరవధిం వృషశైలనిధిమ్ || 56 ||

సకరుణలౌకికప్రభుపరిగ్రహనిగ్రహయో-
ర్నియతిముపాధిచక్రపరివృత్తిపరంపరయా |
వృషభమహీధరేశకరుణే వితరంగయతాం
శ్రుతిమితసంపది త్వయి కథం భవితా విశయః || 57 ||

వృషగిరికృష్ణమేఘజనితాం జనితాపహరాం
త్వదభిమతిం సువృష్టిముపజీవ్య నివృత్తతృషః |
బహుషు జలాశయేషు బహుమానమపోహ్య దయే
జహతి సత్పథం జగతి చాతకవత్కృతినః || 58 ||

త్వదుదయతూలికాభిరమునా వృషశైలజుషా
స్థిరతరశిల్పినైవ పరికల్పితచిత్రధియః |
యతిపతియామునప్రభృతయః ప్రథయంతి దయే
జగతి హితం నస్త్వయి భరన్యసనాదధికమ్ || 59 ||

మృదుహృదయే దయే మృదితకామహితే మహితే
ధృతవిబుధే బుధేషు వితతాత్మధురే మధురే |
వృషగిరిసార్వభౌమదయితే మయి తే మహతీం
భవుకనిధే నిధేహి భవమూలహరాం లహరీమ్ || 60 ||

అకూపారైరేకోదకసమయవైతండికజవై-
రనిర్వాప్యాం క్షిప్రం క్షపయితుమవిద్యాఖ్యబడబామ్ |
కృపే త్వం తత్తాదృక్ప్రథిమవృషపృథ్వీధరపతి-
స్వరూపద్వైగుణ్యద్విగుణనిజబిందుః ప్రభవసి || 61 ||

వివిత్సావేతాలీవిగమపరిశుద్ధేఽపి హృదయే
పటుప్రత్యాహారప్రభృతిపుటపాకప్రచకితాః |
నమంతస్త్వాం నారాయణశిఖరికూటస్థకరుణే
నిరుద్ధత్వద్ద్రోహా నృపతిసుతనీతిం జహతి || 62 ||

అనన్యాధీనస్సన్భవతి పరతంత్రః ప్రణమతాం
కృపే సర్వద్రష్టా గణయతి తేషామపకృతిమ్ |
పతిస్త్వత్పారార్థ్యం ప్రథయతి వృషక్ష్మాధరపతి-
ర్వ్యవస్థాం వైయాత్యాదితి విఘటయంతీ విహరసి || 63 ||

అపాం పత్యుశ్శత్రూనసహనమునేర్ధర్మనిగలం
కృపే కాకస్యైకం హితమితి హినస్తి స్మ నయనమ్ |
విలీనస్వాతంత్ర్యో వృషగిరిపతిస్త్వద్విహృతిభి-
ర్దిశత్యేవం దేవో జనితసుగతిం దండనగతిమ్ || 64 ||

నిషాదానాం నేతా కపికులపతిః కాపి శబరీ
కుచేలః కుబ్జా సా వ్రజయువతయో మాల్యకృదితి |
అమీషాం నిమ్నత్వం వృషగిరిపతేరున్నతిమపి
ప్రభూతైస్స్రోతోభిః ప్రసభమనుకంపే శమయసి || 65 ||

త్వయా దృష్టస్తుష్టిం భజతి పరమేష్ఠీ నిజపదే
వహన్మూర్తీరష్టౌ విహరతి మృడానీపరిబృఢః |
బిభర్తి స్వారాజ్యం వృషశిఖరిశృంగారికరుణే
శునాసీరో దేవాసురసమరనాసీరసుభటః || 66 ||

దయే దుగ్ధోదన్వద్వ్యతియుతసుధాసింధునయత-
స్త్వదాశ్లేషాన్నిత్యం జనితమృతసంజీవనదశాః |
స్వదంతే దాంతేభ్యశ్శ్రుతివదనకర్పూరగులికా
వివృణ్వంతశ్చిత్తం వృషశిఖరివిశ్వంభరగుణాః || 67 ||

జగజ్జన్మస్థేమప్రలయరచనాకేలిరసికో
విముక్త్యైకద్వారం విఘటితకవాటం ప్రణయినామ్ |
ఇతి త్వయ్యాయత్తం ద్వితయముపధీకృత్య కరుణే
విశుద్ధానాం వాచాం వృషశిఖరినాథస్స్తుతిపదమ్ || 68 ||

కలిక్షోభోన్మీలత్క్షితికలుషకూలంకషజవై-
రనుచ్ఛేదై రేతైరవటతటవైషమ్యరహితైః |
ప్రవాహైస్తే పద్మాసహచరపరిష్కారిణి కృపే
వికల్పంతేఽనల్పా వృషశిఖరిణో నిర్ఝరగుణాః || 69 ||

ఖిలం చేతోవృత్తేః కిమిదమితి విస్మేరభువనం
కృపే సింహక్ష్మాభృత్కృతముఖచమత్కారకరణమ్ |
భరన్యాసచ్ఛన్నప్రబలవృజినప్రాభృతభృతాం
ప్రతిప్రస్థానం తే శ్రుతినగరశృంగాటకజుషః || 70 ||

త్రివిధచిదచిత్సత్తాస్థేమప్రవృత్తినియామికా
వృషగిరివిభోరిచ్ఛా సా త్వం పరైరపరాహతా |
కృపణభరభృత్కింకుర్వాణప్రభూతగుణాంతరా
వహసి కరుణే వైచక్షణ్యం మదీక్షణసాహసే || 71 ||

వృషగిరిపతేర్హృద్యా విశ్వావతారసహాయినీ
క్షపితనిఖిలావద్యా దేవి క్షమాదినిషేవితా |
భువనజననీ పుంసాం భోగాపవర్గవిధాయినీ
వితమసి పదే వ్యక్తిం నిత్యాం బిభర్షి దయే స్వయమ్ || 72 ||

స్వయముదయినస్సిద్ధాద్యావిష్కృతాశ్చ శుభాలయా
వివిధవిభవవ్యూహావాసాః పరం పదం విభోః |
వృషగిరిముఖేష్వేతేష్విచ్ఛావధి ప్రతిలబ్ధయే
దృఢవినిహితా నిశ్రేణిస్త్వం దయే నిజపర్వభిః || 73 ||

హితమితి జగద్దృష్ట్యా క్లుప్తైరక్లుప్తఫలాంతరై-
రమతివిహితైరన్యైర్ధర్మాయితైశ్చ యదృచ్ఛయా |
పరిణతబహుచ్ఛద్మా పద్మాసహాయదయే స్వయం
ప్రదిశసి నిజాభిప్రేతం నః ప్రశామ్యదపత్రపా || 74 ||

అతివిధిశివైరైశ్వర్యాత్మానుభూతిరసైర్జనా-
నహృదయమిహోపచ్ఛంద్యైషామసంగదశార్థినీ |
తృషితజనతాతీర్థస్నానక్రమక్షపితైనసాం
వితరసి దయే వీతాతంకా వృషాద్రిపతేః పదమ్ || 75 ||

వృషగిరిసుధాసింధౌ జంతుర్దయే నిహితస్త్వయా
భవభయపరీతాపచ్ఛిత్త్యై భజన్నఘమర్షణమ్ |
ముషితకలుషో ముక్తేరగ్రేసరైరభిపూర్యతే
స్వయముపనతైస్స్వాత్మానందప్రభృత్యనుబంధిభిః || 76 ||

అనితరజుషామంతర్మూలేఽప్యపాయపరిప్లవే
కృతవిదనఘా విచ్ఛిద్యైషాం కృపే యమవశ్యతామ్ |
ప్రపదనఫలప్రత్యాదేశప్రసంగవివర్జితం
ప్రతివిధిముపాధత్సే సార్ధం వృషాద్రిహితైషిణా || 77 ||

క్షణవిలయినాం శాస్త్రార్థానాం ఫలాయ నివేశితే
పితృసురగణే నిర్వేశాత్ప్రాగపి ప్రలయం గతే |
అధిగతవృషక్ష్మాభృన్నాథామకాలవశంవదాం
ప్రతిభువమిహ వ్యాచఖ్యుస్త్వాం కృపే నిరుపప్లవామ్ || 78 ||

త్వదుపసదనాదద్య శ్వో వా మహాప్రలయేఽపి వా
వితరతి నిజం పాదాంభోజం వృషాచలశేఖరః |
తదిహ కరుణే తత్తత్క్రీడాతరంగపరంపరా-
తరతమతయా జుష్టాయాస్తే దురత్యయతాం విదుః || 79 ||

ప్రణిహితధియాం త్వత్సంపృక్తే వృషాద్రిశిఖామణౌ
ప్రసృమరసుధాధారాకారా ప్రసీదతి భావనా |
దృఢమితి దయే దత్తాస్వాదం విముక్తివలాహకం
నిభృతగరుతో నిధ్యాయంతి స్థిరాశయచాతకాః || 80 ||

కృపే విగతవేలయా కృతసమగ్రపోషైస్త్వయా
కలిజ్వలనదుర్గతే జగతి కాలమేఘాయితమ్ |
వృషక్షితిధరాదిషు స్థితిపదేషు సానుప్లవై-
ర్వృషాద్రిపతివిగ్రహైర్వ్యపగతాఖిలావగ్రహైః || 81 ||

ప్రసూయ వివిధం జగత్తదభివృద్ధయే త్వం దయే
సమీక్షణవిచింతనప్రభృతిభిస్స్వయం తాదృశైః |
విచిత్రగుణచిత్రితాం వివిధదోషవైదేశికీం
వృషాచలపతేస్తనుం విశసి మత్స్యకూర్మాదికామ్ || 82 ||

యుగాంతసమయోచితం భజతి యోగనిద్రారసం
వృషక్షితిభృదీశ్వరే విహరణక్రమాజ్జాగ్రతి |
ఉదీర్ణచతురర్ణవీకదనవేదినీం మేదినీం
సముద్ధృతవతీ దయే త్వదభిజుష్టయా దంష్ట్రయా || 83 ||

సటాపటలభీషణే సరభసాట్టహాసోద్భటే
స్ఫురత్క్రుధి పరిస్ఫుటభ్రుకుటికేఽపి వక్త్రే కృతే |
దయే వృషగిరీశితుర్దనుజడింభదత్తస్తనా
సరోజసదృశా దృశా సముదితాకృతిర్దృశ్యసే || 84 ||

ప్రసక్తమధునా విధిప్రణిహితైస్సపర్యోదకై-
స్సమస్తదురితచ్ఛిదా నిగమగంధినా త్వం దయే |
అశేషమవిశేషతస్త్రిజగదంజనాద్రీశితు-
శ్చరాచరమచీకరశ్చరణపంకజేనాంకితమ్ || 85 ||

పరశ్వథతపోధనప్రథనసత్కృతూపాకృత-
క్షితీశ్వరపశుక్షరత్క్షతజకుంకుమస్థాసకైః |
వృషాచలదయాలునా నను విహర్తుమాలిప్యథాః
నిధాయ హృదయే దయే నిహతరక్షితానాం హితమ్ || 86 ||

కృపే కృతజగద్ధితే కృపణజంతుచింతామణే
రమాసహచరం తదా రఘుధురీణయంత్యా త్వయా |
వ్యభజ్యత సరిత్పతిస్సకృదవేక్షణాత్తత్క్షణా-
త్ప్రకృష్టబహుపాతకప్రశమహేతునా సేతునా || 87 ||

కృపే పరవతస్త్వయా వృషగిరీశితుః క్రీడితం
జగద్ధితమశేషతస్తదిదమిత్థమర్థాప్యతే |
మదచ్ఛలపరిచ్యుతప్రణతదుష్కృతప్రేక్షితై-
ర్హతప్రబలదానవైర్హలధరస్య హేలాశతైః || 88 ||

ప్రభూతవిబుధద్విషద్భరణఖిన్నవిశ్వంభరా-
భరాపనయనచ్ఛలాత్త్వమవతార్య లక్ష్మీధరమ్ |
నిరాకృతవతీ దయే నిగమసౌధదీపశ్రియా
విపశ్చిదవిగీతయా జగతి గీతయాఽంధం తమః || 89 ||

వృషాద్రిహయసాదినః ప్రబలదోర్మరుత్ప్రేంఖిత-
స్త్విషా స్ఫుటతటిద్గుణస్త్వదవసేకసంస్కారవాన్ |
కరిష్యతి దయే కలిప్రబలఘర్మనిర్మూలనం
పునః కృతయుగాంకురం భువి కృపాణధారాధరః || 90 ||

విశ్వోపకారమితి నామ సదా దుహానా-
మద్యాపి దేవి భవతీమవధీరయంతమ్ |
నాథే నివేశయ వృషాద్రిపతౌ దయే త్వం
న్యస్తస్వరక్షణభరం త్వయి మాం త్వయైవ || 91 ||

నైసర్గికేణ తరసా కరుణే నియుక్తా
నిమ్నేతరేఽపి మయి తే వితతిర్యది స్యాత్ |
విస్మాపయేద్వృషగిరీశ్వరమప్యవార్యా
వేలాతిలంఘనదశేవ మహాంబురాశేః || 92 ||

విజ్ఞాతశాసనగతిర్విపరీతవృత్త్యా
వృత్రాదిభిః పరిచితాం పదవీం భజామి |
ఏవం విధే వృషగిరీశదయే మయి త్వం
దీనే విభోశ్శమయ దండధరత్వలీలామ్ || 93 ||

మాసాహసోక్తిఘనకంచుకవంచితాన్యః
పశ్యత్సు తేషు విదధామ్యతిసాహసాని |
పద్మాసహాయకరుణే రుణత్సి కిం త్వం
ఘోరం కులింగశకునేరివ చేష్టితం మే || 94 ||

విక్షేపమర్హసి దయే విపలాయితేఽపి
వ్యాజం విభావ్య వృషశైలపతేర్విహారమ్ |
స్వాధీనసత్వసరణిస్స్వయమత్ర జంతౌ
ద్రాఘీయసీ దృఢతరా గుణవాగురా త్వమ్ || 95 ||

సంతన్యమానమపరాధగణం విచింత్య
త్రస్యామి హంత భవతీం విభావయామి |
అహ్నాయ మే వృషగిరీశదయే జహీమా-
మాశీవిషగ్రహణకేలినిభామవస్థామ్ || 96 ||

ఔత్సుక్యపూర్వముపహృత్య మహాపరాధా-
న్మాతః ప్రసాదయితుమిచ్ఛతి మే మనస్త్వామ్ |
ఆలిహ్య తాన్నిరవశేషమలబ్ధతృప్తి-
స్తామ్యస్యహో వృషగిరీశధృతా దయే త్వమ్ || 97 ||

జహ్యాద్వృషాచలపతిః ప్రతిఘేఽపి త్వాం
ఘర్మోపతప్త ఇవ శీతలతాముదన్వాన్ |
సా మామరుంతుదభరన్యసనానువృత్తి-
స్తద్వీక్షణైః స్పృశ దయే తవ కేలిపద్మైః || 98 ||

దృష్టేఽపి దుర్బలధియం దమనేఽపి దృప్తం
స్నాత్వాఽపి ధూలిరసికం భజనేఽపి భీమమ్ |
బద్ధ్వా గృహాణ వృషశైలపతేర్దయే మాం
త్వద్వారణం స్వయమనుగ్రహశృంఖలాభిః || 99 ||

నాతః పరం కిమపి మే త్వయి నాథనీయం
మాతర్దయే మయి కురుష్వ తథా ప్రసాదమ్ |
బద్ధాదరో వృషగిరిప్రణయీ యథాఽసౌ
ముక్తానుభూతిమిహ దాస్యతి మే ముకుందః || 100 ||

నిస్సీమవైభవజుషాం మిషతాం గుణానాం
స్తోతుర్దయే వృషగిరీశగుణేశ్వరీం త్వామ్ |
తైరేవ నూనమవశైరభినందితం మే
సత్యాపితం తవ బలాదకుతోభయత్వమ్ || 101 ||

అద్యాపి తద్వృషగిరీశదయే భవత్యా-
మారంభమాత్రమనిదం ప్రథమస్తుతీనామ్ |
సందర్శితస్వపరనిర్వహణా సహేథాః
మందస్య సాహసమిదం త్వయి వందినో మే || 102 ||

ప్రాయో దయే త్వదనుభావమహాంబురాశౌ
ప్రాచేతసప్రభృతయోఽపి పరం తటస్థాః |
తత్రావతీర్ణమతలస్పృశమాప్లుతం మాం
పద్మాపతేః ప్రహసనోచితమాద్రియేథాః || 103 ||

వేదాంతదేశికపదే వినివేశ్య బాలం
దేవో దయాశతకమేతదవాదయన్మామ్ |
వైహారికేణ విధినా సమయే గృహీతం
వీణావిశేషమివ వేంకటశైలనాథః || 104 ||

అనవధిమధికృత్య శ్రీనివాసానుకంపా-
మవితథవిషయత్వాద్విశ్వమవ్రీళయంతీ |
వివిధకుశలనీవీ వేంకటేశప్రసూతా
స్తుతిరియమనవద్యా శోభతే సత్వభాజామ్ || 105 ||

శతకమిదముదారం సమ్యగభ్యస్యమానాన్
వృషగిరిమధిరుహ్య వ్యక్తమాలోకయంతీ |
అనితరశరణానామాధిరాజ్యేఽభిషించే-
చ్ఛమితవిమతపక్షా శార్ంగధన్వానుకంపా || 106 ||

విశ్వానుగ్రహమాతరం వ్యతిషజత్స్వర్గాపవర్గాం సుధా-
సధ్రీచీమివ వేంకటేశ్వరకవిర్భక్త్యా దయామస్తుత |
పద్మానామిహ యద్విధేయభగవత్సంకల్పకల్పద్రుమా-
జ్జంఝామారుతధూతచూతనయతస్సామ్పాతికోఽయం క్రమః || 107 ||

కామం సంతు మిథః కరంబితగుణావద్యాని పద్యాని నః
కస్యాస్మిన్ శతకే సదంబుకతకే దోషశ్రుతిం క్షామ్యతి |
నిష్ప్రత్యూహవృషాద్రినిర్ఝరఝరత్కారచ్ఛలేనోచ్చల-
ద్దీనాలంబనదివ్యదంపతిదయాకల్లోలకోలాహలః || 108 ||

ఇతి శ్రీకవితార్కికసింహస్య సర్వతంత్రస్వతంత్రస్య శ్రీమద్వేంకటనాథస్య వేదాంతాచార్యస్య కృతిషు దయాశతకమ్ |