దకారాదిశ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం – Dakaradi Sri Durga Sahasranama Stotram

శ్రీదేవ్యువాచ |


మమనామసహస్రంచశివపూర్వవినిర్మితమ్ |
తత్పఠ్యతాంవిధానేనతథాసర్వంభవిష్యతి || 1 ||

ఇత్యుక్త్వాపార్వతీదేవిశ్రావయామాసతచ్చతాన్ |
తదేవనామసాహస్రందకారాదివరాననే || 2 ||

రోగదారిద్ర్యదౌర్భాగ్యశోకదుఃఖవినాశకమ్ |
సర్వాసాంపూజితంనామశ్రీదుర్గాదేవతామతా || 3 ||

నిజబీజంభవేద్బీజంమంత్రంకీలకముచ్యతే |
సర్వాశాపూరణేదేవీవినియోగఃప్రకీర్తితః || 4 ||

ఓంఅస్యదకారాదిశ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రస్యశ్రీశివఋషిఃఅనుష్టుప్ఛందఃశ్రీదుర్గాదేవతా, దుంబీజం, దుంకీలకం, రోగదారిద్ర్యదౌర్భాగ్యశోకదుఃఖవినాశనార్థేసర్వాశాపూరణార్థేనామపారాయణేవినియోగః |

ధ్యానం


విద్యుద్దామసమప్రభాంమృగపతిస్కంధస్థితాంభీషణాం
కన్యాభిఃకరవాలఖేటవిలద్దస్తాభిరాసేవితామ్ |
హసైశ్చక్రగదాసిఖేటవిశిఖాంశ్చాపంగుణంతర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాంశశిధరాందుర్గాంత్రినేత్రాంభజే ||

స్తోత్రం


దుందుర్గాదుర్గతిహరాదుర్గాచలనివాసినీ |
దుర్గమార్గానుసంచారాదుర్గమార్గనివాసినీ || 1 ||

దుర్గమార్గప్రవిష్టాచదుర్గమార్గప్రవేశినీ |
దుర్గమార్గకృతావాసాదుర్గమార్గజయప్రియా || 2 ||

దుర్గమార్గగృహీతార్చాదుర్గమార్గస్థితాత్మికా |
దుర్గమార్గస్తుతిపరాదుర్గమార్గస్మృతిఃపరా || 3 ||

దుర్గమార్గసదాస్థాలీదుర్గమార్గరతిప్రియా |
దుర్గమార్గస్థలస్థానాదుర్గమార్గవిలాసినీ || 4 ||

దుర్గమార్గత్యక్తవస్త్రాదుర్గమార్గప్రవర్తినీ |
దుర్గాసురనిహంత్రీచదుర్గదుష్టనిషూదినీ || 5 ||

దుర్గాసురహరాదూతీదుర్గాసురవినాశినీ |
దుర్గాసురవధోన్మత్తాదుర్గాసురవధోత్సుకా || 6 ||

దుర్గాసురవధోత్సాహాదుర్గాసురవధోద్యతా |
దుర్గాసురవధప్రేప్సుర్దుర్గాసురమఖాంతకృత్ || 7 ||

దుర్గాసురధ్వంసతోషాదుర్గదానవదారిణీ |
దుర్గవిద్రావణకరీదుర్గవిద్రావణీసదా || 8 ||

దుర్గవిక్షోభణకరీదుర్గశీర్షనికృంతినీ |
దుర్గవిధ్వంసనకరీదుర్గదైత్యనికృంతినీ || 9 ||

దుర్గదైత్యప్రాణహరాదుర్గదైత్యాంతకారిణీ |
దుర్గదైత్యహరత్రాతాదుర్గదైత్యాసృగున్మదా || 10 ||

దుర్గదైత్యాశనకరీదుర్గచర్మాంబరావృతా |
దుర్గయుద్ధోత్సవకరీదుర్గయుద్ధవిశారదా || 11 ||

దుర్గయుద్ధాసవరతాదుర్గయుద్ధవిమర్దినీ |
దుర్గయుద్ధహాస్యరతాదుర్గయుద్ధాట్టహాసినీ || 12 ||

దుర్గయుద్ధమహామత్తాదుర్గయుద్ధానుసారిణీ |
దుర్గయుద్ధోత్సవోత్సాహాదుర్గదేశనిషేవిణీ || 13 ||

దుర్గదేశవాసరతాదుర్గదేశవిలాసినీ |
దుర్గదేశార్చనరతాదుర్గదేశజనప్రియా || 14 ||

దుర్గమస్థానసంస్థానాదుర్గమధ్యానుసాధనా |
దుర్గమాదుర్గమధ్యానాదుర్గమాత్మస్వరూపిణీ || 15 ||

దుర్గమాగమసంధానాదుర్గమాగమసంస్తుతా |
దుర్గమాగమదుర్జ్ఞేయాదుర్గమశ్రుతిసమ్మతా || 16 ||

దుర్గమశ్రుతిమాన్యాచదుర్గమశ్రుతిపూజితా |
దుర్గమశ్రుతిసుప్రీతాదుర్గమశ్రుతిహర్షదా || 17 ||

దుర్గమశ్రుతిసంస్థానాదుర్గమశ్రుతిమానితా |
దుర్గమాచారసంతుష్టాదుర్గమాచారతోషితా || 18 ||

దుర్గమాచారనిర్వృత్తాదుర్గమాచారపూజితా |
దుర్గమాచారకలితాదుర్గమస్థానదాయినీ || 19 ||

దుర్గమప్రేమనిరతాదుర్గమద్రవిణప్రదా |
దుర్గమాంబుజమధ్యస్థాదుర్గమాంబుజవాసినీ || 20 ||

దుర్గనాడీమార్గగతిర్దుర్గనాడీప్రచారిణీ |
దుర్గనాడీపద్మరతాదుర్గనాడ్యంబుజస్థితా || 21 ||

దుర్గనాడీగతాయాతాదుర్గనాడీకృతాస్పదా |
దుర్గనాడీరతరతాదుర్గనాడీశసంస్తుతా || 22 ||

దుర్గనాడీశ్వరరతాదుర్గనాడీశచుంబితా |
దుర్గనాడీశక్రోడస్థాదుర్గనాడ్యుత్థితోత్సుకా || 23 ||

దుర్గనాడ్యారోహణాచదుర్గనాడీనిషేవితా |
దరిస్థానాదరిస్థానవాసినీదనుజాంతకృత్ || 24 ||

దరీకృతతపస్యాచదరీకృతహరార్చనా |
దరీజాపితదిష్టాచదరీకృతరతిక్రియా || 25 ||

దరీకృతహరార్హాచదరీక్రీడితపుత్రికా |
దరీసందర్శనరతాదరీరోపితవృశ్చికా || 26 ||

దరీగుప్తికౌతుకాఢ్యాదరీభ్రమణతత్పరా |
దనుజాంతకరీదీనాదనుసంతానదారిణీ || 27 ||

దనుజధ్వంసినీదూనాదనుజేంద్రవినాశినీ | [దీనా]
దానవధ్వంసినీదేవీదానవానాంభయంకరీ || 28 ||

దానవీదానవారాధ్యాదానవేంద్రవరప్రదా |
దానవేంద్రనిహంత్రీచదానవద్వేషిణీసతీ || 29 ||

దానవారిప్రేమరతాదానవారిప్రపూజితా |
దానవారికృతార్చాచదానవారివిభూతిదా || 30 ||

దానవారిమహానందాదానవారిరతిప్రియా |
దానవారిదానరతాదానవారికృతాస్పదా || 31 ||

దానవారిస్తుతిరతాదానవారిస్మృతిప్రియా |
దానవార్యాహారరతాదానవారిప్రబోధినీ || 32 ||

దానవారిధృతప్రేమాదుఃఖశోకవిమోచినీ |
దుఃఖహంత్రీదుఃఖదాత్రీదుఃఖనిర్మూలకారిణీ || 33 ||

దుఃఖనిర్మూలనకరీదుఃఖదార్యరినాశినీ |
దుఃఖహరాదుఃఖనాశాదుఃఖగ్రామాదురాసదా || 34 ||

దుఃఖహీనాదుఃఖధారాద్రవిణాచారదాయినీ |
ద్రవిణోత్సర్గసంతుష్టాద్రవిణత్యాగతోషికా || 35 ||

ద్రవిణస్పర్శసంతుష్టాద్రవిణస్పర్శమానదా |
ద్రవిణస్పర్శహర్షాఢ్యాద్రవిణస్పర్శతుష్టిదా || 36 ||

ద్రవిణస్పర్శనకరీద్రవిణస్పర్శనాతురా |
ద్రవిణస్పర్శనోత్సాహాద్రవిణస్పర్శసాధితా || 37 ||

ద్రవిణస్పర్శనమతాద్రవిణస్పర్శపుత్రికా |
ద్రవిణస్పర్శరక్షిణీద్రవిణస్తోమదాయినీ || 38 ||

ద్రవిణాకర్షణకరీద్రవిణౌఘవిసర్జనీ |
ద్రవిణాచలదానాఢ్యాద్రవిణాచలవాసినీ || 39 ||

దీనమాతాదీనబంధుర్దీనవిఘ్నవినాశినీ |
దీనసేవ్యాదీనసిద్ధాదీనసాధ్యాదిగంబరీ || 40 ||

దీనగేహకృతానందాదీనగేహవిలాసినీ |
దీనభావప్రేమరతాదీనభావవినోదినీ || 41 ||

దీనమానవచేతఃస్థాదీనమానవహర్షదా |
దీనదైన్యనిఘాతేచ్ఛుర్దీనద్రవిణదాయినీ || 42 ||

దీనసాధనసంతుష్టాదీనదర్శనదాయినీ |
దీనపుత్రాదిదాత్రీచదీనసంపద్విధాయినీ || 43 ||

దత్తాత్రేయధ్యానరతాదత్తాత్రేయప్రపూజితా |
దత్తాత్రేయర్షిసంసిద్ధాదత్తాత్రేయవిభావితా || 44 ||

దత్తాత్రేయకృతార్హాచదత్తాత్రేయప్రసాధితా |
దత్తాత్రేయహర్షదాత్రీదత్తాత్రేయసుఖప్రదా || 45 ||

దత్తాత్రేయస్తుతాచైవదత్తాత్రేయనుతాసదా |
దత్తాత్రేయప్రేమరతాదత్తాత్రేయానుమానితా || 46 ||

దత్తాత్రేయసముద్గీతాదత్తాత్రేయకుటుంబినీ |
దత్తాత్రేయప్రాణతుల్యాదత్తాత్రేయశరీరిణీ || 47 ||

దత్తాత్రేయకృతానందాదత్తాత్రేయాంశసంభవా |
దత్తాత్రేయవిభూతిస్థాదత్తాత్రేయానుసారిణీ || 48 ||

దత్తాత్రేయగీతిరతాదత్తాత్రేయధనప్రదా |
దత్తాత్రేయదుఃఖహరాదత్తాత్రేయవరప్రదా || 49 ||

దత్తాత్రేయజ్ఞానదాత్రీదత్తాత్రేయభయాపహా |
దేవకన్యాదేవమాన్యాదేవదుఃఖవినాశినీ || 50 ||

దేవసిద్ధాదేవపూజ్యాదేవేజ్యాదేవవందితా |
దేవమాన్యాదేవధన్యాదేవవిఘ్నవినాశినీ || 51 ||

దేవరమ్యాదేవరతాదేవకౌతుకతత్పరా |
దేవక్రీడాదేవవ్రీడాదేవవైరివినాశినీ || 52 ||

దేవకామాదేవరామాదేవద్విష్టవినాశినీ |
దేవదేవప్రియాదేవీదేవదానవవందితా || 53 ||

దేవదేవరతానందాదేవదేవవరోత్సుకా |
దేవదేవప్రేమరతాదేవదేవప్రియంవదా || 54 ||

దేవదేవప్రాణతుల్యాదేవదేవనితంబినీ |
దేవదేవహృతమనాదేవదేవసుఖావహా || 55 ||

దేవదేవక్రోడరతాదేవదేవసుఖప్రదా |
దేవదేవమహానందాదేవదేవప్రచుంబితా || 56 ||

దేవదేవోపభుక్తాచదేవదేవానుసేవితా |
దేవదేవగతప్రాణాదేవదేవగతాత్మికా || 57 ||

దేవదేవహర్షదాత్రీదేవదేవసుఖప్రదా |
దేవదేవమహానందాదేవదేవవిలాసినీ || 58 ||

దేవదేవధర్మపత్నీదేవదేవమనోగతా |
దేవదేవవధూర్దేవీదేవదేవార్చనప్రియా || 59 ||

దేవదేవాంకనిలయాదేవదేవాంగశాయినీ |
దేవదేవాంగసుఖినీదేవదేవాంగవాసినీ || 60 ||

దేవదేవాంగభూషాచదేవదేవాంగభూషణా |
దేవదేవప్రియకరీదేవదేవాప్రియాంతకృత్ || 61 ||

దేవదేవప్రియప్రాణాదేవదేవప్రియాత్మికా |
దేవదేవార్చకప్రాణాదేవదేవార్చకప్రియా || 62 ||

దేవదేవార్చకోత్సాహాదేవదేవార్చకాశ్రయా |
దేవదేవార్చకావిఘ్నాదేవదేవప్రసూరపి || 63 ||

దేవదేవస్యజననీదేవదేవవిధాయినీ |
దేవదేవస్యరమణీదేవదేవహృదాశ్రయా || 64 ||

దేవదేవేష్టదేవీచదేవతాపసపాతినీ |
దేవతాభావసంతుష్టాదేవతాభావతోషితా || 65 ||

దేవతాభావవరదాదేవతాభావసిద్ధిదా |
దేవతాభావసంసిద్ధాదేవతాభావసంభవా || 66 ||

దేవతాభావసుఖినీదేవతాభావవందితా |
దేవతాభావసుప్రీతాదేవతాభావహర్షదా || 67 ||

దేవతావిఘ్నహంత్రీచదేవతాద్విష్టనాశినీ |
దేవతాపూజితపదాదేవతాప్రేమతోషితా || 68 ||

దేవతాగారనిలయాదేవతాసౌఖ్యదాయినీ |
దేవతానిజభావాచదేవతాహృతమానసా || 69 ||

దేవతాకృతపాదార్చాదేవతాహృతభక్తికా |
దేవతాగర్వమధ్యస్థాదేవతాదేవతాతనుః || 70 ||

దుందుర్గాయైనమోనామ్నీదుంఫణ్మంత్రస్వరూపిణీ |
దూంనమోమంత్రరూపాచదూంనమోమూర్తికాత్మికా || 71 ||

దూరదర్శిప్రియాదుష్టాదుష్టభూతనిషేవితా |
దూరదర్శిప్రేమరతాదూరదర్శిప్రియంవదా || 72 ||

దూరదర్శిసిద్ధిదాత్రీదూరదర్శిప్రతోషితా |
దూరదర్శికంఠసంస్థాదూరదర్శిప్రహర్షితా || 73 ||

దూరదర్శిగృహీతార్చాదూరదర్శిప్రతర్పితా |
దూరదర్శిప్రాణతుల్యాదూరదర్శిసుఖప్రదా || 74 ||

దూరదర్శిభ్రాంతిహరాదూరదర్శిహృదాస్పదా |
దూరదర్శ్యరివిద్భావాదీర్ఘదర్శిప్రమోదినీ || 75 ||

దీర్ఘదర్శిప్రాణతుల్యాదూరదర్శివరప్రదా |
దీర్ఘదర్శిహర్షదాత్రీదీర్ఘదర్శిప్రహర్షితా || 76 ||

దీర్ఘదర్శిమహానందాదీర్ఘదర్శిగృహాలయా |
దీర్ఘదర్శిగృహీతార్చాదీర్ఘదర్శిహృతార్హణా || 77 ||

దయాదానవతీదాత్రీదయాలుర్దీనవత్సలా |
దయార్ద్రాచదయాశీలాదయాఢ్యాచదయాత్మికా || 78 ||

దయాదానవతీదాత్రీదయాలుర్దీనవత్సలా |
దయార్ద్రాచదయాశీలాదయాఢ్యాచదయాత్మికా || 79 ||

దయాంబుధిర్దయాసారాదయాసాగరపారగా |
దయాసింధుర్దయాభారాదయావత్కరుణాకరీ || 80 ||

దయావద్వత్సలాదేవీదయాదానరతాసదా |
దయావద్భక్తిసుఖినీదయావత్పరితోషితా || 81 ||

దయావత్స్నేహనిరతాదయావత్ప్రతిపాదికా |
దయావత్ప్రాణకర్త్రీచదయావన్ముక్తిదాయినీ || 82 ||

దయావద్భావసంతుష్టాదయావత్పరితోషితా |
దయావత్తారణపరాదయావత్సిద్ధిదాయినీ || 83 ||

దయావత్పుత్రవద్భావాదయావత్పుత్రరూపిణీ |
దయావద్దేహనిలయాదయాబంధుర్దయాశ్రయా || 84 ||

దయాలువాత్సల్యకరీదయాలుసిద్ధిదాయినీ |
దయాలుశరణాసక్తాదయాలుదేహమందిరా || 85 ||

దయాలుభక్తిభావస్థాదయాలుప్రాణరూపిణీ |
దయాలుసుఖదాదంభాదయాలుప్రేమవర్షిణీ || 86 ||

దయాలువశగాదీర్ఘాదీర్ఘాంగీదీర్ఘలోచనా |
దీర్ఘనేత్రాదీర్ఘచక్షుర్దీర్ఘబాహులతాత్మికా || 87 ||

దీర్ఘకేశీదీర్ఘముఖీదీర్ఘఘోణాచదారుణా |
దారుణాసురహంత్రీచదారుణాసురదారిణీ || 88 ||

దారుణాహవకర్త్రీచదారుణాహవహర్షితా |
దారుణాహవహోమాఢ్యాదారుణాచలనాశినీ || 89 ||

దారుణాచారనిరతాదారుణోత్సవహర్షితా |
దారుణోద్యతరూపాచదారుణారినివారిణీ || 90 ||

దారుణేక్షణసంయుక్తాదోశ్చతుష్కవిరాజితా |
దశదోష్కాదశభుజాదశబాహువిరాజితా || 91 ||

దశాస్త్రధారిణీదేవీదశదిక్ఖ్యాతవిక్రమా |
దశరథార్చితపదాదాశరథిప్రియాసదా || 92 ||

దాశరథిప్రేమతుష్టాదాశరథిరతిప్రియా |
దాశరథిప్రియకరీదాశరథిప్రియంవదా || 93 ||

దాశరథీష్టసందాత్రీదాశరథీష్టదేవతా |
దాశరథిద్వేషినాశాదాశరథ్యానుకూల్యదా || 94 ||

దాశరథిప్రియతమాదాశరథిప్రపూజితా |
దశాననారిసంపూజ్యాదశాననారిదేవతా || 95 ||

దశాననారిప్రమదాదశాననారిజన్మభూః |
దశాననారిరతిదాదశాననారిసేవితా || 96 ||

దశాననారిసుఖదాదశాననారివైరిహృత్ |
దశాననారీష్టదేవీదశగ్రీవారివందితా || 97 ||

దశగ్రీవారిజననీదశగ్రీవారిభావినీ |
దశగ్రీవారిసహితాదశగ్రీవసభాజితా || 98 ||

దశగ్రీవారిరమణీదశగ్రీవవధూరపి |
దశగ్రీవనాశకర్త్రీదశగ్రీవవరప్రదా || 99 ||

దశగ్రీవపురస్థాచదశగ్రీవవధోత్సుకా |
దశగ్రీవప్రీతిదాత్రీదశగ్రీవవినాశినీ || 100 ||

దశగ్రీవాహవకరీదశగ్రీవానపాయినీ |
దశగ్రీవప్రియావంద్యాదశగ్రీవహృతాతథా || 101 ||

దశగ్రీవాహితకరీదశగ్రీవేశ్వరప్రియా |
దశగ్రీవేశ్వరప్రాణాదశగ్రీవవరప్రదా || 102 ||

దశగ్రీవేశ్వరరతాదశవర్షీయకన్యకా |
దశవర్షీయబాలాచదశవర్షీయవాసినీ || 103 ||

దశపాపహరాదమ్యాదశహస్తవిభూషితా |
దశశస్త్రలసద్దోష్కాదశదిక్పాలవందితా || 104 ||

దశావతారరూపాచదశావతారరూపిణీ |
దశవిద్యాఽభిన్నదేవీదశప్రాణస్వరూపిణీ || 105 ||

దశవిద్యాస్వరూపాచదశవిద్యామయీతథా |
దృక్స్వరూపాదృక్ప్రదాత్రీదృగ్రపాదృక్ప్రకాశినీ || 106 ||

దిగంతరాదిగంతస్థాదిగంబరవిలాసినీ |
దిగంబరసమాజస్థాదిగంబరప్రపూజితా || 107 ||

దిగంబరసహచరీదిగంబరకృతాస్పదా |
దిగంబరహృతచిత్తాదిగంబరకథాప్రియా || 108 ||

దిగంబరగుణరతాదిగంబరస్వరూపిణీ |
దిగంబరశిరోధార్యాదిగంబరహృతాశ్రయా || 109 ||

దిగంబరప్రేమరతాదిగంబరరతాతురా |
దిగంబరీస్వరూపాచదిగంబరీగణార్చితా || 110 ||

దిగంబరీగణప్రాణాదిగంబరీగణప్రియా |
దిగంబరీగణారాధ్యాదిగంబరగణేశ్వరీ || 111 ||

దిగంబరగణస్పర్శమదిరాపానవిహ్వలా |
దిగంబరీకోటివృతాదిగంబరీగణావృతా || 112 ||

దురంతాదుష్కృతిహరాదుర్ధ్యేయాదురతిక్రమా |
దురంతదానవద్వేష్ట్రీదురంతదనుజాంతకృత్ || 113 ||

దురంతపాపహంత్రీచదస్రనిస్తారకారిణీ |
దస్రమానససంస్థానాదస్రజ్ఞానవివర్ధినీ || 114 ||

దస్రసంభోగజననీదస్రసంభోగదాయినీ |
దస్రసంభోగభవనాదస్రవిద్యావిధాయినీ || 115 ||

దస్రోద్వేగహరాదస్రజననీదస్రసుందరీ |
దస్రభక్తివిధానజ్ఞాదస్రద్విష్టవినాశినీ || 116 ||

దస్రాపకారదమనీదస్రసిద్ధివిధాయినీ |
దస్రతారారాధితాచదస్రమాతృప్రపూజితా || 117 ||

దస్రదైన్యహరాచైవదస్రతాతనిషేవితా |
దస్రపితృశతజ్యోతిర్దస్రకౌశలదాయినీ || 118 ||

దశశీర్షారిసహితాదశశీర్షారికామినీ |
దశశీర్షపురీదేవీదశశీర్షసభాజితా || 119 ||

దశశీర్షారిసుప్రీతాదశశీర్షవధూప్రియా |
దశశీర్షశిరశ్ఛేత్రీదశశీర్షనితంబినీ || 120 ||

దశశీర్షహరప్రాణాదశశీర్షహరాత్మికా |
దశశీర్షహరారాధ్యాదశశీర్షారివందితా || 121 ||

దశశీర్షారిసుఖదాదశశీర్షకపాలినీ |
దశశీర్షజ్ఞానదాత్రీదశశీర్షారిదేహినీ || 122 ||

దశశీర్షవధోపాత్తశ్రీరామచంద్రరూపతా |
దశశీర్షరాష్ట్రదేవీదశశీర్షారిసారిణీ || 123 ||

దశశీర్షభ్రాతృతుష్టాదశశీర్షవధూప్రియా |
దశశీర్షవధూప్రాణాదశశీర్షవధూరతా || 124 ||

దైత్యగురురతాసాధ్వీదైత్యగురుప్రపూజితా |
దైత్యగురూపదేష్ట్రీచదైత్యగురునిషేవితా || 125 ||

దైత్యగురుమతప్రాణాదైత్యగురుతాపనాశినీ |
దురంతదుఃఖశమనీదురంతదమనీతమీ || 126 ||

దురంతశోకశమనీదురంతరోగనాశినీ |
దురంతవైరిదమనీదురంతదైత్యనాశినీ || 127 ||

దురంతకలుషఘ్నీచదుష్కృతిస్తోమనాశినీ |
దురాశయాదురాధారాదుర్జయాదుష్టకామినీ || 128 ||

దర్శనీయాచదృశ్యాచాఽదృశ్యాచదృష్టిగోచరా |
దూతీయాగప్రియాదూతీదూతీయాగకరప్రియా || 129 ||

దూతీయాగకరానందాదూతీయాగసుఖప్రదా |
దూతీయాగకరాయాతాదూతీయాగప్రమోదినీ || 130 ||

దుర్వాసఃపూజితాచైవదుర్వాసోమునిభావితా |
దుర్వాసోఽర్చితపాదాచదుర్వాసోమౌనభావితా || 131 ||

దుర్వాసోమునివంద్యాచదుర్వాసోమునిదేవతా |
దుర్వాసోమునిమాతాచదుర్వాసోమునిసిద్ధిదా || 132 ||

దుర్వాసోమునిభావస్థాదుర్వాసోమునిసేవితా |
దుర్వాసోమునిచిత్తస్థాదుర్వాసోమునిమండితా || 133 ||

దుర్వాసోమునిసంచారాదుర్వాసోహృదయంగమా |
దుర్వాసోహృదయారాధ్యాదుర్వాసోహృత్సరోజగా || 134 ||

దుర్వాసస్తాపసారాధ్యాదుర్వాసస్తాపసాశ్రయా |
దుర్వాసస్తాపసరతాదుర్వాసస్తాపసేశ్వరీ || 135 ||

దుర్వాసోమునికన్యాచదుర్వాసోఽద్భుతసిద్ధిదా |
దరరాత్రీదరహరాదరయుక్తాదరాపహా || 136 ||

దరఘ్నీదరహంత్రీచదరయుక్తాదరాశ్రయా |
దరస్మేరాదరాపాంగీదయాదాత్రీదయాశ్రయా |
దస్రపూజ్యాదస్రమాతాదస్రదేవీదరోన్మదా || 137 ||

దస్రసిద్ధాదస్రసంస్థాదస్రతాపవిమోచినీ |
దస్రక్షోభహరానిత్యాదస్రలోకగతాత్మికా || 138 ||

దైత్యగుర్వంగనావంద్యాదైత్యగుర్వంగనాప్రియా |
దైత్యగుర్వంగనాసిద్ధాదైత్యగుర్వంగనోత్సుకా || 139 ||

దైత్యగురుప్రియతమాదేవగురునిషేవితా |
దేవగురుప్రసూరూపాదేవగురుకృతార్హణా || 140 ||

దేవగురుప్రేమయుతాదేవగుర్వనుమానితా |
దేవగురుప్రభావజ్ఞాదేవగురుసుఖప్రదా || 141 ||

దేవగురుజ్ఞానదాత్రీదేవగురుప్రమోదినీ |
దైత్యస్త్రీగణసంపూజ్యాదైత్యస్త్రీగణపూజితా || 142 ||

దైత్యస్త్రీగణరూపాచదైత్యస్త్రీచిత్తహారిణీ |
దైత్యస్త్రీగణపూజ్యాచదైత్యస్త్రీగణవందితా || 143 ||

దైత్యస్త్రీగణచిత్తస్థాదేవస్త్రీగణభూషితా |
దేవస్త్రీగణసంసిద్ధాదేవస్త్రీగణతోషితా || 144 ||

దేవస్త్రీగణహస్తస్థచారుచామరవీజితా |
దేవస్త్రీగణహస్తస్థచారుగంధవిలేపితా || 145 ||

దేవాంగనాధృతాదర్శదృష్ట్యర్థముఖచంద్రమాః |
దేవాంగనోత్సృష్టనాగవల్లీదలకృతోత్సుకా || 146 ||

దేవస్త్రీగణహస్తస్థదీపమాలావిలోకనా |
దేవస్త్రీగణహస్తస్థధూపఘ్రాణవినోదినీ || 147 ||

దేవనారీకరగతవాసకాసవపాయినీ |
దేవనారీకంకతికాకృతకేశనిమార్జనా || 148 ||

దేవనారీసేవ్యగాత్రాదేవనారీకృతోత్సుకా |
దేవనారీవిరచితపుష్పమాలావిరాజితా || 149 ||

దేవనారీవిచిత్రాంగీదేవస్త్రీదత్తభోజనా |
దేవస్త్రీగణగీతాచదేవస్త్రీగీతసోత్సుకా || 150 ||

దేవస్త్రీనృత్యసుఖినీదేవస్త్రీనృత్యదర్శినీ |
దేవస్త్రీయోజితలసద్రత్నపాదపదాంబుజా || 151 ||

దేవస్త్రీగణవిస్తీర్ణచారుతల్పనిషేదుషీ |
దేవనారీచారుకరాకలితాంఘ్ర్యాదిదేహికా || 152 ||

దేవనారీకరవ్యగ్రతాలవృందమరుత్సుకా |
దేవనారీవేణువీణానాదసోత్కంఠమానసా || 153 ||

దేవకోటిస్తుతినుతాదేవకోటికృతార్హణా |
దేవకోటిగీతగుణాదేవకోటికృతస్తుతిః || 154 ||

దంతదష్ట్యోద్వేగఫలాదేవకోలాహలాకులా |
ద్వేషరాగపరిత్యక్తాద్వేషరాగవివర్జితా || 155 ||

దామపూజ్యాదామభూషాదామోదరవిలాసినీ |
దామోదరప్రేమరతాదామోదరభగిన్యపి || 156 ||

దామోదరప్రసూర్దామోదరపత్నీపతివ్రతా |
దామోదరాఽభిన్నదేహాదామోదరరతిప్రియా || 157 ||

దామోదరాభిన్నతనుర్దామోదరకృతాస్పదా |
దామోదరకృతప్రాణాదామోదరగతాత్మికా || 158 ||

దామోదరకౌతుకాఢ్యాదామోదరకలాకలా |
దామోదరాలింగితాంగీదామోదరకుతూహలా || 159 ||

దామోదరకృతాహ్లాదాదామోదరసుచుంబితా |
దామోదరసుతాకృష్టాదామోదరసుఖప్రదా || 160 ||

దామోదరసహాఢ్యాచదామోదరసహాయినీ |
దామోదరగుణజ్ఞాచదామోదరవరప్రదా || 161 ||

దామోదరానుకూలాచదామోదరనితంబినీ |
దామోదరబలక్రీడాకుశలాదర్శనప్రియా || 162 ||

దామోదరజలక్రీడాత్యక్తస్వజనసౌహృదా |
దామోదరలసద్రాసకేలికౌతుకినీతథా || 163 ||

దామోదరభ్రాతృకాచదామోదరపరాయణా |
దామోదరధరాదామోదరవైరివినాశినీ || 164 ||

దామోదరోపజాయాచదామోదరనిమంత్రితా |
దామోదరపరాభూతాదామోదరపరాజితా || 165 ||

దామోదరసమాక్రాంతాదామోదరహతాశుభా |
దామోదరోత్సవరతాదామోదరోత్సవావహా || 166 ||

దామోదరస్తన్యదాత్రీదామోదరగవేషితా |
దమయంతీసిద్ధిదాత్రీదమయంతీప్రసాధితా || 167 ||

దమయంతీష్టదేవీచదమయంతీస్వరూపిణీ |
దమయంతీకృతార్చాచదమనర్షివిభావితా || 168 ||

దమనర్షిప్రాణతుల్యాదమనర్షిస్వరూపిణీ |
దమనర్షిస్వరూపాచదంభపూరితవిగ్రహా || 169 ||

దంభహంత్రీదంభధాత్రీదంభలోకవిమోహినీ |
దంభశీలాదంభహరాదంభవత్పరిమర్దినీ || 170 ||

దంభరూపాదంభకరీదంభసంతానదారిణీ |
దత్తమోక్షాదత్తధనాదత్తారోగ్యాచదాంభికా || 171 ||

దత్తపుత్రాదత్తదారాదత్తహారాచదారికా |
దత్తభోగాదత్తశోకాదత్తహస్త్యాదివాహనా || 172 ||

దత్తమతిర్దత్తభార్యాదత్తశాస్త్రావబోధికా |
దత్తపానాదత్తదానాదత్తదారిద్ర్యనాశినీ || 173 ||

దత్తసౌధావనీవాసాదత్తస్వర్గాచదాసదా |
దాస్యతుష్టాదాస్యహరాదాసదాసీశతప్రదా || 174 ||

దారరూపాదారవాసాదారవాసిహృదాస్పదా |
దారవాసిజనారాధ్యాదారవాసిజనప్రియా || 175 ||

దారవాసివినిర్ణీతాదారవాసిసమర్చితా |
దారవాస్యాహృతప్రాణాదారవాస్యరినాశినీ || 176 ||

దారవాసివిఘ్నహరాదారవాసివిముక్తిదా |
దారాగ్నిరూపిణీదారాదారకార్యరినాశినీ || 177 ||

దంపతీదంపతీష్టాచదంపతీప్రాణరూపికా |
దంపతీస్నేహనిరతాదాంపత్యసాధనప్రియా || 178 ||

దాంపత్యసుఖసేనాచదాంపత్యసుఖదాయినీ |
దంపత్యాచారనిరతాదంపత్యామోదమోదితా || 179 ||

దంపత్యామోదసుఖినీదాంపత్యాహ్లాదకారిణీ |
దంపతీష్టపాదపద్మాదాంపత్యప్రేమరూపిణీ || 180 ||

దాంపత్యభోగభవనాదాడిమీఫలభోజినీ |
దాడిమీఫలసంతుష్టాదాడిమీఫలమానసా || 181 ||

దాడిమీవృక్షసంస్థానాదాడిమీవృక్షవాసినీ |
దాడిమీవృక్షరూపాచదాడిమీవనవాసినీ || 182 ||

దాడిమీఫలసామ్యోరుపయోధరసమన్వితా |
దక్షిణాదక్షిణారూపాదక్షిణారూపధారిణీ || 183 ||

దక్షకన్యాదక్షపుత్రీదక్షమాతాచదక్షసూః |
దక్షగోత్రాదక్షసుతాదక్షయజ్ఞవినాశినీ || 184 ||

దక్షయజ్ఞనాశకర్త్రీదక్షయజ్ఞాంతకారిణీ |
దక్షప్రసూతిర్దక్షేజ్యాదక్షవంశైకపావనీ || 185 ||

దక్షాత్మజాదక్షసూనుర్దక్షజాదక్షజాతికా |
దక్షజన్మాదక్షజనుర్దక్షదేహసముద్భవా || 186 ||

దక్షజనిర్దక్షయాగధ్వంసినీదక్షకన్యకా |
దక్షిణాచారనిరతాదక్షిణాచారతుష్టిదా || 187 ||

దక్షిణాచారసంసిద్ధాదక్షిణాచారభావితా |
దక్షిణాచారసుఖినీదక్షిణాచారసాధితా || 188 ||

దక్షిణాచారమోక్షాప్తిర్దక్షిణాచారవందితా |
దక్షిణాచారశరణాదక్షిణాచారహర్షితా || 189 ||

ద్వారపాలప్రియాద్వారవాసినీద్వారసంస్థితా |
ద్వారరూపాద్వారసంస్థాద్వారదేశనివాసినీ || 190 ||

ద్వారకరీద్వారధాత్రీదోషమాత్రవివర్జితా |
దోషాకరాదోషహరాదోషరాశివినాశినీ || 191 ||

దోషాకరవిభూషాఢ్యాదోషాకరకపాలినీ |
దోషాకరసహస్రాభాదోషాకరసమాననా || 192 ||

దోషాకరముఖీదివ్యాదోషాకరకరాగ్రజా |
దోషాకరసమజ్యోతిర్దోషాకరసుశీతలా || 193 ||

దోషాకరశ్రేణీదోషాసదృశాపాంగవీక్షణా |
దోషాకరేష్టదేవీచదోషాకరనిషేవితా || 194 ||

దోషాకరప్రాణరూపాదోషాకరమరీచికా |
దోషాకరోల్లసద్భాలాదోషాకరసుహర్షిణీ || 195 ||

దోషాకరశిరోభూషాదోషాకరవధూప్రియా |
దోషాకరవధూప్రాణాదోషాకరవధూమతా || 196 ||

దోషాకరవధూప్రీతాదోషాకరవధూరపి |
దోషాపూజ్యాతథాదోషాపూజితాదోషహారిణీ || 197 ||

దోషాజాపమహానందాదోషాజాపపరాయణా |
దోషాపురశ్చారరతాదోషాపూజకపుత్రిణీ || 198 ||

దోషాపూజకవాత్సల్యకారిణీజగదంబికా |
దోషాపూజకవైరిఘ్నీదోషాపూజకవిఘ్నహృత్ || 199 ||

దోషాపూజకసంతుష్టాదోషాపూజకముక్తిదా |
దమప్రసూనసంపూజ్యాదమపుష్పప్రియాసదా || 200 ||

దుర్యోధనప్రపూజ్యాచదుఃశాసనసమర్చితా |
దండపాణిప్రియాదండపాణిమాతాదయానిధిః || 201 ||

దండపాణిసమారాధ్యాదండపాణిప్రపూజితా |
దండపాణిగృహాసక్తాదండపాణిప్రియంవదా || 202 ||

దండపాణిప్రియతమాదండపాణిమనోహరా |
దండపాణిహృతప్రాణాదండపాణిసుసిద్ధిదా || 203 ||

దండపాణిపరామృష్టాదండపాణిప్రహర్షితా |
దండపాణివిఘ్నహరాదండపాణిశిరోధృతా || 204 ||

దండపాణిప్రాప్తచర్చాదండపాణ్యున్ముఖీసదా |
దండపాణిప్రాప్తపదాదండపాణివరోన్ముఖీ || 205 ||

దండహస్తాదండపాణిర్దండబాహుర్దరాంతకృత్ |
దండదోష్కాదండకరాదండచిత్తకృతాస్పదా || 206 ||

దండవిద్యాదండమాతాదండఖండకనాశినీ |
దండప్రియాదండపూజ్యాదండసంతోషదాయినీ || 207 ||

దస్యుపూజ్యాదస్యురతాదస్యుద్రవిణదాయినీ |
దస్యువర్గకృతార్హాచదస్యువర్గవినాశినీ || 208 ||

దస్యునిర్ణాశినీదస్యుకులనిర్ణాశినీతథా |
దస్యుప్రియకరీదస్యునృత్యదర్శనతత్పరా || 209 ||

దుష్టదండకరీదుష్టవర్గవిద్రావిణీతథా |
దుష్టగర్వనిగ్రహార్హాదూషకప్రాణనాశినీ || 210 ||

దూషకోత్తాపజననీదూషకారిష్టకారిణీ |
దూషకద్వేషణకరీదాహికాదహనాత్మికా || 211 ||

దారుకారినిహంత్రీచదారుకేశ్వరపూజితా |
దారుకేశ్వరమాతాచదారుకేశ్వరవందితా || 212 ||

దర్భహస్తాదర్భయుతాదర్భకర్మవివర్జితా |
దర్భమయీదర్భతనుర్దర్భసర్వస్వరూపిణీ || 213 ||

దర్భకర్మాచారరతాదర్భహస్తకృతార్హణా |
దర్భానుకూలాదంభర్యాదర్వీపాత్రానుదామినీ || 214 ||

దమఘోషప్రపూజ్యాచదమఘోషవరప్రదా |
దమఘోషసమారాధ్యాదావాగ్నిరూపిణీతథా || 215 ||

దావాగ్నిరూపాదావాగ్నినిర్ణాశితమహాబలా |
దంతదంష్ట్రాసురకలాదంతచర్చితహస్తికా || 216 ||

దంతదంష్ట్రస్యందనాచదంతనిర్ణాశితాసురా |
దధిపూజ్యాదధిప్రీతాదధీచివరదాయినీ || 217 ||

దధీచీష్టదేవతాచదధీచిమోక్షదాయినీ |
దధీచిదైన్యహంత్రీచదధీచిదరదారిణీ || 218 ||

దధీచిభక్తిసుఖినీదధీచిమునిసేవితా |
దధీచిజ్ఞానదాత్రీచదధీచిగుణదాయినీ || 219 ||

దధీచికులసంభూషాదధీచిభుక్తిముక్తిదా |
దధీచికులదేవీచదధీచికులదేవతా || 220 ||

దధీచికులగమ్యాచదధీచికులపూజితా |
దధీచిసుఖదాత్రీచదధీచిదైన్యహారిణీ || 221 ||

దధీచిదుఃఖహంత్రీచదధీచికులసుందరీ |
దధీచికులసంభూతాదధీచికులపాలినీ || 222 ||

దధీచిదానగమ్యాచదధీచిదానమానినీ |
దధీచిదానసంతుష్టాదధీచిదానదేవతా || 223 ||

దధీచిజయసంప్రీతాదధీచిజపమానసా |
దధీచిజపపూజాఢ్యాదధీచిజపమాలికా || 224 ||

దధీచిజపసంతుష్టాదధీచిజపతోషిణీ |
దధీచితపసారాధ్యాదధీచిశుభదాయినీ || 225 ||

దూర్వాదూర్వాదలశ్యామాదూర్వాదలసమద్యుతిః |
నామ్నాంసహస్రందుర్గాయాదాదీనామితికీర్తితమ్ || 226 ||

యఃపఠేత్సాధకాధీశఃసర్వసిద్ధిర్లభేత్తుసః |
ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలేచసంధ్యాయాంనియతఃశుచిః || 227 ||

తథాఽర్ధరాత్రసమయేసమహేశఇవాపరః |
శక్తియుక్తోమహారాత్రౌమహావీరఃప్రపూజయేత్ || 228 ||

మహాదేవీంమకారాద్యైఃపంచభిర్ద్రవ్యసత్తమైః |
యఃసంపఠేత్స్తుతిమిమాంసచసిద్ధిస్వరూపధృక్ || 229 ||

దేవాలయేశ్మశానేచగంగాతీరేనిజేగృహే |
వారాంగనాగృహేచైవశ్రీగురోఃసన్నిధావపి || 230 ||

పర్వతేప్రాంతరేఘోరేస్తోత్రమేతత్సదాపఠేత్ |
దుర్గానామసహస్రంహిదుర్గాంపశ్యతిచక్షుషా || 231 ||

శతావర్తనమేతస్యపురశ్చరణముచ్యతే |
స్తుతిసారోనిగదితఃకింభూయఃశ్రోతుమిచ్ఛసి || 232 ||

ఇతికులార్ణవతంత్రేదకారాదిశ్రీదుర్గాసహస్రనామస్తోత్రమ్సంపూర్ణం |