చింతామణి షట్పదీ – Chintamani Shatpadi

ద్విరదవదన విషమరద వరద జయేశాన శాంతవరసదన |
సదనవసాదన దయయా కురు సాదనమంతరాయస్య || 1 ||

ఇందుకలా కలితాలిక సాలికశుంభత్కపోలపాలియుగ |
వికటస్ఫుటకటధారాధారోఽస్యస్య ప్రపంచస్య || 2 ||

వరపరశుపాశపాణే పణితపణాయాపణాయితోఽసి యతః |
ఆరూహ్య వజ్రదంతం ఆఖుం విదధాసి విపదంతమ్ || 3 ||

లంబోదర దూర్వాసన శయధృతసామోదమోదకాశనక |
శనకైరవలోకయ మాం యమాంతరాయాపహారిచారుదృశా || 4 ||

ఆనందతుందిలాఖిలవృందారకవృందవందితాంఘ్రియుగ |
సుఖధృతదండరసాలో నాగజభాలోఽతిభాసి విభో || 5 ||

అగణేయగుణేశాత్మజ చింతకచింతామణే గణేశాన |
స్వచరణశరణం కరుణావరుణాలయ దేవ పాహి మాం దీనమ్ || 6 ||

రుచిరవచోఽమృతరావోన్నీతా నీతా దివం స్తుతిః స్ఫీతా |
ఇతి షట్పదీ మదీయా గణపతిపాదాంబుజే విశతు || 7 ||

ఇతి చింతామణిషట్పదీ ||