శ్రీ దుర్గా కవచం (బ్రహ్మాండమోహనం) – Brahmanda Mohana Durga Kavacham

నారాయణ ఉవాచ |


ఓం దుర్గేతి చతుర్థ్యంతః స్వాహాంతో మే శిరోఽవతు |
మంత్రః షడక్షరోఽయం భక్తానాం కల్పపాదపః || 1 ||

విచారో నాస్తి వేదేషు గ్రహణేఽస్య మనోర్మునే |
మంత్రగ్రహణమాత్రేణ విష్ణుతుల్యో భవేన్నరః || 2 ||

మమ వక్త్రం సదా పాతు ఓం దుర్గాయై నమోఽంతతః |
ఓం దుర్గే రక్షయతి కంఠం పాతు సదా మమ || 3 ||

ఓం హ్రీం శ్రీమితి మంత్రోఽయం స్కంధం పాతు నిరంతరమ్ |
హ్రీం శ్రీం క్లీమితి పృష్ఠం పాతు మే సర్వతః సదా || 4 ||

హ్రీం మే వక్షఃస్థలం పాతు హస్తం శ్రీమితి సంతతమ్ |
శ్రీం హ్రీం క్లీం పాతు సర్వాంగం స్వప్నే జాగరణే తథా || 5 ||

ప్రాచ్యాం మాం ప్రకృతిః పాతుః పాతు వహ్నౌ చండికా |
దక్షిణే భద్రకాలీ నైరృత్యాం మహేశ్వరీ || 6 ||

వారుణ్యాం పాతు వారాహీ వాయవ్యాం సర్వమంగలా |
ఉత్తరే వైష్ణవీ పాతు తథైశాన్యాం శివప్రియా || 7 ||

జలే స్థలే చాంతరిక్షే పాతు మాం జగదంబికా |
ఇతి తే కథితం వత్స కవచం సుదుర్లభమ్ || 8 ||

యస్మై కస్మై దాతవ్యం ప్రవక్తవ్యం కస్యచిత్ |
గురుమభ్యర్చ్య విధివద్వస్త్రాలంకారచందనైః |
కవచం ధారయేద్యస్తు సోఽపి విష్ణుర్న సంశయః || 9 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే ప్రకృతిఖండే నారదనారాయణసంవాదే దుర్గోపాఖ్యానే సప్తషష్టితమోఽధ్యాయే బ్రహ్మాండమోహనం నామ శ్రీ దుర్గా కవచమ్ సంపూర్ణం |