శ్రీ మహాదేవ స్తుతిః (బ్రహ్మాదిదేవ కృతమ్) – Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti

దేవా ఊచుః


నమో భవాయ శర్వాయ రుద్రాయ వరదాయ |
పశూనాం పతయే నిత్యముగ్రాయ కపర్దినే || 1 ||

మహాదేవాయ భీమాయ త్ర్యంబకాయ విశాంపతే |
ఈశ్వరాయ భగఘ్నాయ నమస్త్వంధకఘాతినే || 2 ||

నీలగ్రీవాయ భీమాయ వేధసాం పతయే నమః |
కుమారశత్రువిఘ్నాయ కుమారజననాయ || 3 ||

విలోహితాయ ధూమ్రాయ ధరాయ క్రథనాయ |
నిత్యం నీలశిఖండాయ శూలినే దివ్యశాలినే || 4 ||

ఉరగాయ సునేత్రాయ హిరణ్యవసురేతసే |
అచింత్యాయాంబికాభర్త్రే సర్వదేవస్తుతాయ || 5 ||

వృషధ్వజాయ చండాయ జటినే బ్రహ్మచారిణే |
తప్యమానాయ సలిలే బ్రహ్మణ్యాయాజితాయ || 6 ||

విశ్వాత్మనే విశ్వసృజే విశ్వమావృత్య తిష్ఠతే |
నమోఽస్తు దివ్యసేవ్యాయ ప్రభవే సర్వసంపదామ్ || 7 ||

అభిగమ్యాయ కామ్యాయ సవ్యాపారాయ సర్వదా |
భక్తానుకంపినే తుభ్యం దిశ మే జన్మనో గతిమ్ || 8 ||

ఇతి శ్రీమత్స్యపురాణే బ్రహ్మాదిదేవకృత మహాదేవస్తుతిః సంపూర్ణం |