శ్రీ శివ స్తవరాజః (బాణేశ్వర కవచ సహితం) – Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja

(బ్రహ్మవైవర్త పురాణాంతర్గతం)

ఓం నమో మహాదేవాయ |

[– కవచం –]


బాణాసుర ఉవాచ |


మహేశ్వర మహాభాగ కవచం యత్ప్రకాశితమ్ |
సంసారపావనం నామ కృపయా కథయ ప్రభో || 43 ||

మహేశ్వర ఉవాచ |


శృణు వక్ష్యామి హే వత్స కవచం పరమాద్భుతమ్ |
అహం తుభ్యం ప్రదాస్యామి గోపనీయం సుదుర్లభమ్ || 44 ||

పురా దుర్వాససే దత్తం త్రైలోక్యవిజయాయ |
మమైవేదం కవచం భక్త్యా యో ధారయేత్సుధీః || 45 ||

జేతుం శక్నోతి త్రైలోక్యం భగవన్నవలీలయా |
సంసారపావనస్యాస్య కవచస్య ప్రజాపతిః || 46 ||

ఋషిశ్ఛందశ్చ గాయత్రీ దేవోఽహం మహేశ్వరః |
ధర్మార్థకామమోక్షేషు వినియోగః ప్రకీర్తితః || 47 ||

పంచలక్షజపేనైవ సిద్ధిదం కవచం భవేత్ |
యో భవేత్సిద్ధకవచో మమ తుల్యో భవేద్భువి |
తేజసా సిద్ధియోగేన తపసా విక్రమేణ || 48 ||

శంభుర్మే మస్తకం పాతు ముఖం పాతు మహేశ్వరః |
దంతపంక్తిం నీలకంఠోఽప్యధరోష్ఠం హరః స్వయమ్ || 49 ||

కంఠం పాతు చంద్రచూడః స్కంధౌ వృషభవాహనః |
వక్షఃస్థలం నీలకంఠః పాతు పృష్ఠం దిగంబరః || 50 ||

సర్వాంగం పాతు విశ్వేశః సర్వదిక్షు సర్వదా |
స్వప్నే జాగరణే చైవ స్థాణుర్మే పాతు సన్తతమ్ || 51 ||

ఇతి తే కథితం బాణ కవచం పరమాద్భుతమ్ |
యస్మై కస్మై దాతవ్యం గోపనీయం ప్రయత్నతః || 52 ||

యత్ఫలం సర్వతీర్థానాం స్నానేన లభతే నరః |
తత్ఫలం లభతే నూనం కవచస్యైవ ధారణాత్ || 53 ||

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా భజేన్మాం యః సుమందధీః |
శతలక్షప్రజప్తోఽపి మంత్రః సిద్ధిదాయకః || 54 ||

సౌతిరువాచ |


ఇదం కవచం ప్రోక్తం స్తోత్రం శృణు శౌనక |
మంత్రరాజః కల్పతరుర్వసిష్ఠో దత్తవాన్పురా || 55 ||

ఓం నమః శివాయ |

[– స్తవరాజః –]
బాణాసుర ఉవాచ |


వందే సురాణాం సారం సురేశం నీలలోహితమ్ |
యోగీశ్వరం యోగబీజం యోగినాం గురోర్గురుమ్ || 56 ||

జ్ఞానానందం జ్ఞానరూపం జ్ఞానబీజం సనాతనమ్ |
తపసాం ఫలదాతారం దాతారం సర్వసంపదామ్ || 57 ||

తపోరూపం తపోబీజం తపోధనధనం వరమ్ |
వరం వరేణ్యం వరదమీడ్యం సిద్ధగణైర్వరైః || 58 ||

కారణం భుక్తిముక్తీనాం నరకార్ణవతారణమ్ |
ఆశుతోషం ప్రసన్నాస్యం కరుణామయసాగరమ్ || 59 ||

హిమచందన కుందేందు కుముదాంభోజ సన్నిభమ్ |
బ్రహ్మజ్యోతిః స్వరూపం భక్తానుగ్రహవిగ్రహమ్ || 60 ||

విషయాణాం విభేదేన బిభ్రతం బహురూపకమ్ |
జలరూపమగ్నిరూప-మాకాశరూపమీశ్వరమ్ || 61 ||

వాయురూపం చంద్రరూపం సూర్యరూపం మహత్ప్రభుం |
ఆత్మనః స్వపదం దాతుం సమర్థమవలీలయా || 62 ||

భక్తజీవనమీశం భక్తానుగ్రహకారకమ్ |
వేదా శక్తా యం స్తోతుం కిమహం స్తౌమి తం ప్రభుమ్ || 63 ||

అపరిచ్ఛిన్నమీశాన-మహోవాఙ్మనసోః పరమ్ |
వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరం వృషభస్థం దిగంబరమ్ |
త్రిశూలపట్టిశధరం సస్మితం చంద్రశేఖరం || 64 ||

ఇత్యుక్త్వా స్తవరాజేన నిత్యం బాణః సుసంయతః |
ప్రాణమచ్ఛంకరం భక్త్యా దుర్వాసాశ్చ మునీశ్వరః || 65 ||

ఇదం దత్తం వసిష్ఠేన గంధర్వాయ పురా మునే |
కథితం మహాస్తోత్రం శూలినః పరమాద్భుతం || 66 ||

ఇదం స్తోత్రం మహాపుణ్యం పఠేద్భక్త్యా యో నరః |
స్నానస్య సర్వతీర్థానాం ఫలమాప్నోతి నిశ్చితమ్ || 67 ||

అపుత్రో లభతే పుత్రం వర్షమేకం శృణోతి యః |
సంయతశ్చ హవిష్యాశీ ప్రణమ్య శంకరం గురుమ్ || 68 ||

గలత్కుష్ఠీ మహాశూలీ వర్షమేకం శృణోతి యః |
అవశ్యం ముచ్యతే రోగాద్వ్యాసవాక్యమితి శ్రుతమ్ || 69 ||

కారాగారేఽపి బద్ధో యో నైవ ప్రాప్నోతి నిర్వృతిమ్ |
స్తోత్రం శ్రుత్వా మాసమేకం ముచ్యతే బంధనాద్ధృవమ్ || 70 ||

భ్రష్టరాజ్యో లభేద్రాజ్యం భక్త్యామాసం శృణోతి యః |
మాసం శ్రుత్వా సంయతశ్చ లభేద్భ్రష్టధనో ధనమ్ || 71 ||

యక్ష్మగ్రస్తో వర్షమేకమాస్తికో యః శృణోతి చేత్ |
నిశ్చితం ముచ్యతే రోగాచ్ఛంకరస్య ప్రసాదతః || 72 ||

యః శృణోతి సదా భక్త్యా స్తవరాజమిమం ద్విజః |
తస్యాసాధ్యం త్రిభువనే నాస్తి కించిచ్చ శౌనక || 73 ||

కదాచిద్బంధువిచ్ఛేదో భవేత్తస్య భారతే |
అచలం పరమైశ్వర్యం లభతే నాత్ర సంశయః || 74 ||

సుసంయతోఽతి భక్త్యా మాసమేకం శృణోతి యః |
అభార్యో లభతే భార్యాం సువినీతాం సతీం వరామ్ || 75 ||

మహామూర్ఖశ్చ దుర్మేధా మాసమేకం శృణోతి యః |
బుద్ధిం విద్యాం లభతే గురూపదేశమాత్రతః || 76 ||

కర్మదుఃఖీ దరిద్రశ్చ మాసం భక్త్యా శృణోతి యః |
ధ్రువం విత్తం భవేత్తస్య శంకరస్య ప్రసాదతః || 77 ||

ఇహ లోకే సుఖం భుక్త్వా కృత్వాకీర్తిం సుదుర్లభామ్ |
నానా ప్రకార ధర్మం యాత్యంతే శంకరాలయమ్ || 78 ||

పార్షదప్రవరో భూత్వా సేవతే తత్ర శంకరమ్ |
యః శృణోతి త్రిసంధ్యం నిత్యం స్తోత్రమనుత్తమమ్ || 79 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే బ్రహ్మఖండే సౌతిశౌనకసంవాదే శంకరస్తోత్ర కథనం నామ ఏకోనవింశోధ్యాయః ||