అట్టాలసుందరాష్టకమ్ – Attala Sundara Ashtakam

విక్రమపాండ్య ఉవాచ-


కల్యాణాచలకోదండకాంతదోర్దండమండితమ్ |
కబళీకృతసంసారం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 1 ||

కాలకూటప్రభాజాలకళంకీకృతకంధరమ్ |
కలాధరం కలామౌళిం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 2 ||

కాలకాలం కళాతీతం కలావంతం నిష్కళమ్ |
కమలాపతిసంస్తుత్యం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 3 ||

కాంతార్ధం కమనీయాంగం కరుణామృతసాగరమ్ |
కలికల్మషదోషఘ్నం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 4 ||

కదంబకాననాధీశం కాంక్షితార్థసురద్రుమమ్ |
కామశాసనమీశానం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 5 ||

సృష్టాని మాయయా యేన బ్రహ్మాండాని బహూని |
రక్షితాని హతాన్యంతే కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 6 ||

స్వభక్తజనసంతాపపాపాపద్భంగతత్పరమ్ |
కారణం సర్వజగతాం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 7 ||

కులశేఖరవంశోత్థభూపానాం కులదైవతమ్ |
పరిపూర్ణం చిదానందం కలయేఽట్టాలసుందరమ్ || 8 ||

అట్టాలవీరశ్రీశంభోరష్టకం వరమిష్టదమ్ |
పఠతాం శృణ్వతాం సద్యస్తనోతు పరమాం శ్రియమ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీహాలాస్యమాహాత్మ్యే విక్రమపాండ్యకృతం అట్టాలసుందరాష్టకమ్ సంపూర్ణం |