శ్రీ శివ స్తోత్రమ్ (అసిత కృతమ్) – Asitha Krutha Shiva Stotram

అసిత ఉవాచ


జగద్గురో నమస్తుభ్యం శివాయ శివదాయ |
యోగీంద్రాణాం యోగీంద్ర గురూణాం గురవే నమః || 1 ||

మృత్యోర్మృత్యుస్వరూపేణ మృత్యుసంసారఖండన |
మృత్యోరీశ మృత్యుబీజ మృత్యుంజయ నమోఽస్తు తే || 2 ||

కాలరూపః కలయతాం కాలకాలేశ కారణ |
కాలాదతీత కాలస్థ కాలకాల నమోఽస్తు తే || 3 ||

గుణాతీత గుణాధార గుణబీజ గుణాత్మక |
గుణీశ గుణినాం బీజ గుణినాం గురవే నమః || 4 ||

బ్రహ్మస్వరూప బ్రహ్మజ్ఞ బ్రహ్మభావనతత్పరః |
బ్రహ్మబీజస్వరూపేణ బ్రహ్మబీజ నమోఽస్తు తే || 5 ||

ఇతి స్తుత్వా శివం నత్వా పురస్తస్థౌ మునీశ్వరః |
దీనవత్సాఽశ్రునేత్రశ్చ పులకాంచితవిగ్రహః || 6 ||

అసితేన కృతం స్తోత్రం భక్తియుక్తశ్చ యః పఠేత్ |
వర్షమేకం హవిష్యాశీ శంకరస్య మహాత్మనః || 7 ||

లభేద్వైష్ణవం పుత్రం జ్ఞానినం చిరజీవినమ్ |
భవేద్ధనాఢ్యోఽదుఃఖీ మూకో భవతి పండితః || 8 ||

అభార్యో లభతే భార్యాం సుశీలాం పతివ్రతామ్ |
ఇహ లోకే సుఖం భుక్త్వా యాత్యంతే శివసన్నిధిమ్ || 9 ||

ఇదం స్తోత్రం పురా దత్తం బ్రహ్మణా ప్రచేతసే |
ప్రచేతసా స్వపుత్రాయాసితాయ దత్తముత్తమమ్ || 10 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తే మహాపురాణే శ్రీకృష్ణజన్మఖండే అసితకృత శివస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |