అష్టమూర్త్యష్టకం – Ashtamurti Ashtakam

తుష్టావాష్టతనుం హృష్టః ప్రఫుల్లనయనాచలః |
మౌళావంజలిమాధాయ వదన్ జయ జయేతి || 1 ||

భార్గవ ఉవాచ |
త్వం భాభిరాభిరభిభూయ తమః సమస్త-
-
మస్తం నయస్యభిమతాని నిశాచరాణామ్ |
దేదీప్యసే దివమణే గగనే హితాయ
లోకత్రయస్య జగదీశ్వర తన్నమస్తే || 2 ||

లోకేఽతివేలమతివేలమహామహోభి-
-
ర్నిర్భాసి కౌ గగనేఽఖిలలోకనేత్ర |
విద్రావితాఖిలతమాః సుతమో హిమాంశో
పీయూషపూర పరిపూరిత తన్నమస్తే || 3 ||

త్వం పావనే పథి సదాగతిరప్యుపాస్యః
కస్త్వాం వినా భువన జీవన జీవతీహ |
స్తబ్ధప్రభంజనవివర్ధితసర్వజంతో
సంతోషితాహికుల సర్వగ వై నమస్తే || 4 ||

విశ్వైకపావక తావకపావకైక-
-
శక్తేరృతే మృతవతామృతదివ్యకార్యమ్ |
ప్రాణిత్యదో జగదహో జగదంతరాత్మం-
-
స్త్వం పావకః ప్రతిపదం శమదో నమస్తే || 5 ||

పానీయరూప పరమేశ జగత్పవిత్ర
చిత్రాతిచిత్రసుచరిత్రకరోఽసి నూనమ్ |
విశ్వం పవిత్రమమలం కిల విశ్వనాథ
పానీయగాహనత ఏతదతో నతోఽస్మి || 6 ||

ఆకాశరూప బహిరంతరుతావకాశ-
-
దానాద్వికస్వరమిహేశ్వర విశ్వమేతత్ |
త్వత్తః సదా సదయ సంశ్వసితి స్వభావా-
-
త్సంకోచమేతి భవతోఽస్మి నతస్తతస్త్వామ్ || 7 ||

విశ్వంభరాత్మక బిభర్షి విభోత్ర విశ్వం
కో విశ్వనాథ భవతోఽన్యతమస్తమోఽరిః |
త్వం వినాశయ తమో మమ చాహిభూష
స్తవ్యాత్పరః పరపరం ప్రణతస్తతస్త్వామ్ || 8 ||

ఆత్మస్వరూప తవరూప పరంపరాభి-
-
రాభిస్తతం హర చరాచరరూపమేతత్ |
సర్వాంతరాత్మనిలయ ప్రతిరూపరూప
నిత్యం నతోఽస్మి పరమాత్మజనోఽష్టమూర్తే || 9 ||

ఇత్యష్టమూర్తిభిరిమాభిరబంధబంధో
యుక్తః కరోషి ఖలు విశ్వజనీనమూర్తే |
ఏతత్తతం సువితతం ప్రణతప్రణీత
సర్వార్థసార్థపరమార్థ తతో నతోఽస్మి || 10 ||

అష్టమూర్త్యష్టకేనేత్థం పరిష్టుత్యేతి భార్గవః |
భర్గం భూమిమిళన్మౌళిః ప్రణనామ పునః పునః || 11 ||

ఇతి శివమహాపురాణే రుద్రసంహితాయాం యుద్ధఖండే పంచాశత్తమోఽధ్యాయే శుక్రాచార్యకృత అష్టమూర్త్యష్టకమ్ సంపూర్ణం |