శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం (అర్జున కృతం) – Arjuna Kruta Durga Stotram

అర్జున ఉవాచ |


నమస్తే సిద్ధసేనాని ఆర్యే మందరవాసిని |
కుమారి కాళి కాపాలి కపిలే కృష్ణపింగళే || 1 ||

భద్రకాళి నమస్తుభ్యం మహాకాళి నమోఽస్తు తే |
చండి చండే నమస్తుభ్యం తారిణి వరవర్ణిని || 2 ||

కాత్యాయని మహాభాగే కరాళి విజయే జయే |
శిఖిపింఛధ్వజధరే నానాభరణభూషితే || 3 ||

అట్టశూలప్రహరణే ఖడ్గఖేటకధారిణి |
గోపేంద్రస్యానుజే జ్యేష్ఠే నందగోపకులోద్భవే || 4 ||

మహిషాసృక్ప్రియే నిత్యం కౌశికి పీతవాసిని |
అట్టహాసే కోకముఖే నమస్తేఽస్తు రణప్రియే || 5 ||

ఉమే శాకంభరి శ్వేతే కృష్ణే కైటభనాశిని |
హిరణ్యాక్షి విరూపాక్షి సుధూమ్రాక్షి నమోఽస్తు తే || 6 ||

వేదశ్రుతిమహాపుణ్యే బ్రహ్మణ్యే జాతవేదసి |
జంబూకటకచైత్యేషు నిత్యం సన్నిహితాలయే || 7 ||

త్వం బ్రహ్మవిద్యా విద్యానాం మహానిద్రా దేహినామ్ |
స్కందమాతర్భగవతి దుర్గే కాంతారవాసిని || 8 ||

స్వాహాకారః స్వధా చైవ కలా కాష్ఠా సరస్వతీ |
సావిత్రీ వేదమాతా తథా వేదాంత ఉచ్యతే || 9 ||

స్తుతాసి త్వం మహాదేవి విశుద్ధేనాంతరాత్మనా |
జయో భవతు మే నిత్యం త్వత్ప్రసాదాద్రణాజిరే || 10 ||

కాంతారభయదుర్గేషు భక్తానాం చాలయేషు |
నిత్యం వససి పాతాళే యుద్ధే జయసి దానవాన్ || 11 ||

త్వం జంభనీ మోహినీ మాయా హ్రీః శ్రీస్తథైవ |
సంధ్యా ప్రభావతీ చైవ సావిత్రీ జననీ తథా || 12 ||

తుష్టిః పుష్టిర్ధృతిర్దీప్తిశ్చంద్రాదిత్యవివర్ధినీ |
భూతిర్భూతిమతాం సంఖ్యే వీక్ష్యసే సిద్ధచారణైః || 13 ||

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే భీష్మపర్వణి త్రయోవింశోఽధ్యాయే అర్జున కృత శ్రీ దుర్గా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |