అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్ – Ardhanarishvara Ashtakam

అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ |
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై నమః శివాయ || 1 ||

ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ |
శివప్రియాయై శివప్రియాయ
నమః శివాయై నమః శివాయ || 2 ||

మందారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాంకితకంధరాయ |
దివ్యాంబరాయై దిగంబరాయ
నమః శివాయై నమః శివాయ || 3 ||

కస్తూరికాకుంకుమలేపనాయై
శ్మశానభస్మాంగవిలేపనాయ |
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై నమః శివాయ || 4 ||

పాదారవిందార్పితహంసకాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ |
కలామయాయై వికలామయాయ
నమః శివాయై నమః శివాయ || 5 ||

ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాండవాయ |
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై నమః శివాయ || 6 ||

ప్రఫుల్లనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసపంకేరుహలోచనాయ |
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై నమః శివాయ || 7 ||

అంతర్బహిశ్చోర్ధ్వమధశ్చ మధ్యే
పురశ్చ పశ్చాచ్చ విదిక్షు దిక్షు |
సర్వం గతాయై సకలం గతాయ
నమః శివాయై నమః శివాయ || 8 ||

ఉపమన్యుకృతం స్తోత్రమర్ధనారీశ్వరాహ్వయమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి శివలోకే మహీయతే || 9 ||

ఇతి శ్రీఉపమన్యువిరచితం అర్ధనారీశ్వరాష్టకమ్ సంపూర్ణం ||