అగస్త్యాష్టకం – Agastya Ashtakam

అద్య మే సఫలం జన్మ చాద్య మే సఫలం తపః |
అద్య మే సఫలం జ్ఞానం శంభో త్వత్పాదదర్శనాత్ || 1 ||

కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం మహేశ్వర |
అద్య తే పాదపద్మస్య దర్శనాద్భక్తవత్సల || 2 ||

శివః శంభుః శివః శంభుః శివః శంభుః శివః శివః |
ఇతి వ్యాహరతో నిత్యం దినాన్యాయాంతు యాంతు మే || 3 ||

శివే భక్తిః శివే భక్తిః శివే భక్తిర్భవే భవే |
సదా భూయాత్సదా భూయాత్సదా భూయాత్సునిశ్చలా || 4 ||

అజన్మమరణం యస్య మహాదేవాన్యదైవతమ్ |
మా జనిష్యత మద్వంశే జాతో వా ద్రాగ్విపద్యతామ్ || 5 ||

జాతస్య జాయమానస్య గర్భస్థస్యాపి దేహినః |
మా భూన్మమ కులే జన్మ యస్య శంభుర్న దైవతమ్ || 6 ||

వయం ధన్యా వయం ధన్యా వయం ధన్యా జగత్త్రయే |
ఆదిదేవో మహాదేవో యదస్మత్కులదైవతమ్ || 7 ||

హర శంభో మహాదేవ విశ్వేశామరవల్లభ |
శివశంకర సర్వాత్మన్నీలకంఠ నమోఽస్తు తే || 8 ||

అగస్త్యాష్టకమేతత్తు యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే || 9 ||

ఇత్యగస్త్యాష్టకమ్ సంపూర్ణం |