అభిలాషాష్టకం – Abhilasha Ashtakam

ఏకం బ్రహ్మైవఽఽద్వితీయం సమస్తం
సత్యం సత్యం నేహ నానాస్తి కించిత్ |
ఏకో రుద్రో ద్వితీయోవ తస్థే
తస్మాదేకం త్వాం ప్రపద్యే మహేశం || 1 ||

కర్తా హర్తా త్వం హి సర్వస్య శంభో
నానా రూపేషు ఏకరూపోపి అరూపః |
యద్వత్ ప్రత్యక్ ధర్మ ఏకోఽపి అనేకః
తస్మాత్ నాన్యం త్వాం వినేశం ప్రపద్యే || 2 ||

రజ్జౌ సర్పః శుక్తికాయాం రౌప్యం
నీరైః పూరః తన్మృగాఖ్యే మరీచౌ |
యద్వత్ తద్వత్ విష్వక్ ఏషః ప్రపంచః
యస్మిన్ జ్ఞాతే తం ప్రపద్యే మహేశం || 3 ||

తోయే శైత్యం దాహకత్వం వహ్నౌ
తాపో భానౌ శీత భానౌ ప్రసాదః |
పుష్పే గంధః దుగ్ధ మధ్యేఽపి సర్పిః
యత్తత్ శంభో త్వం తతః త్వాం ప్రపద్యే || 4 ||

శబ్దం గృహ్ణాసి అశ్రవాః త్వం హి జిఘ్రేః
అగ్రాణః త్వం వ్యంఘ్రిః ఆయాసి దూరాత్ |
వ్యక్షః పశ్యేః త్వం రసజ్ఞోఽపి అజిహ్వః
కః త్వాం సమ్యక్ వేత్తి అతః త్వాం ప్రపద్యే || 5 ||

నో వేద త్వాం ఈశ సాక్షాత్ వివేద
నో వా విష్ణుః నో విధాతాఽఖిలస్య |
నో యోగీంద్రాః నేంద్ర ముఖ్యాశ్చ దేవాః
భక్తో వేదత్వాం అతస్త్వాం ప్రపద్యే || 6 ||

నో తే గోత్రం నేశ జన్మాపి నాఖ్యా
నో వా రూపం నైవ శీలం తేజః |
ఇత్థం భూతోపి ఈశ్వరః త్వం త్రిలోక్యాః
సర్వాన్ కామాన్ పూరయేః తత్ భజే త్వామ్ || 7 ||

త్వత్తః సర్వం త్వం హి సర్వం స్మరారే
త్వం గౌరీశః త్వం నగ్నః అతిశాంతః |
త్వం వై వృద్ధః త్వం యువా త్వం బాలః
తత్వం యత్కిం నాసి అతః త్వాం నతోఽహమ్ || 8 ||