ఆర్తిహర స్తోత్రం – Aarthi Hara Stotram

శ్రీశంభో మయి కరుణాశిశిరాం దృష్టిం దిశన్ సుధావృష్టిమ్ |
సంతాపమపాకురు మే మంతా పరమేశ తవ దయాయాః స్యామ్ || 1 ||

అవసీదామి యదార్తిభిరనుగుణమిదమోకసోఽంహసాం ఖలు మే |
తవ సన్నవసీదామి యదంతకశాసన తత్తవానుగుణమ్ || 2 ||

దేవ స్మరంతి తవ యే తేషాం స్మరతోఽపి నార్తిరితి కీర్తిమ్ |
కలయసి శివ పాహీతి క్రందన్ సీదామ్యహం కిముచితమిదమ్ || 3 ||

ఆదిశ్యాఘకృతౌ మామంతర్యామిన్నసావఘాత్మేతి |
ఆర్తిషు మజ్జయసే మాం కిం బ్రూయాం తవ కృపైకపాత్రమహమ్ || 4 ||

మందాగ్రణీరహం తవ మయి కరుణాం ఘటయితుం విభో నాలమ్ |
ఆక్రష్టుం తాంతు బలాదలమిహ మద్దైన్యమితి సమాశ్వసిమి || 5 ||

త్వం సర్వజ్ఞోఽహం పునరజ్ఞోఽనీశోఽహమీశ్వరస్త్వమసి |
త్వం మయి దోషాన్ గణయసి కిం కథయే తుదతి కిం దయా త్వామ్ || 6 ||

ఆశ్రితమార్తతరం మాముపేక్షసే కిమితి శివ కిం దయసే |
శ్రితగోప్తా దీనార్తిహృదితి ఖలు శంసంతి జగతి సంతస్త్వామ్ || 7 ||

ప్రహరాహరేతి వాదీ ఫణితమదాఖ్య ఇతి పాలితో భవతా |
శివ పాహీతి వదోఽహం శ్రితో కిం త్వాం కథం పాల్యస్తే || 8 ||

శరణం వ్రజ శివమార్తీః తవ హరేదితి సతాం గిరాఽహం త్వామ్ |
శరణం గతోఽస్మి పాలయ ఖలమపి తేష్వీశ పక్షపాతాన్మామ్ || 9 ||

ఇతి శ్రీశ్రీధరవేంకటేశార్యకృతం ఆర్తిహరస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |