ఆపదున్మూలన శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం – Aapadunmoolana Sri Durga Stotram

లక్ష్మీశే యోగనిద్రాం ప్రభజతి భుజగాధీశతల్పే సదర్పా-
-
వుత్పన్నౌ దానవౌ తచ్ఛ్రవణమలమయాంగౌ మధుం కైటభం |
దృష్ట్వా భీతస్య ధాతుః స్తుతిభిరభినుతాం ఆశు తౌ నాశయంతీం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 1 ||

యుద్ధే నిర్జిత్య దైత్యస్త్రిభువనమఖిలం యస్తదీయేషు ధిష్ణ్యే-
-
ష్వాస్థాయ స్వాన్ విధేయాన్ స్వయమగమదసౌ శక్రతాం విక్రమేణ |
తం సామాత్యాప్తమిత్రం మహిషమపి నిహత్యాస్య మూర్ధాధిరూఢాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 2 ||

విశ్వోత్పత్తిప్రణాశస్థితివిహృతిపరే దేవి ఘోరామరారి-
-
త్రాసాత్త్రాతుం కులం నః పునరపి మహాసంకటేష్వీదృశేషు |
ఆవిర్భూయాః పురస్తాదితి చరణనమత్సర్వగీర్వాణవర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 3 ||

హంతుం శుంభం నిశుంభం విబుధగణనుతాం హేమడోలాం హిమాద్రా-
-
వారూఢాం వ్యూఢదర్పాన్ యుధి నిహతవతీం ధూమ్రదృక్చండముండాన్ |
చాముండాఖ్యాం దధానాం ఉపశమితమహారక్తబీజోపసర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 4 ||

బ్రహ్మేశస్కందనారాయణకిటినరసింహేంద్రశక్తీః స్వభృత్యాః
కృత్వా హత్వా నిశుంభం జితవిబుధగణం త్రాసితాశేషలోకమ్ |
ఏకీభూయాథ శుంభం రణశిరసి నిహత్యాస్థితామాత్తఖడ్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 5 ||

ఉత్పన్నా నందజేతి స్వయమవనితలే శుంభమన్యం నిశుంభం
భ్రామర్యాఖ్యారుణాఖ్యా పునరపి జననీ దుర్గమాఖ్యం నిహంతుమ్ |
భీమా శాకంభరీతి త్రుటితరిపుభటాం రక్తదంతేతి జాతాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 6 ||

త్రైగుణ్యానాం గుణానాం అనుసరణకలాకేలి నానావతారైః
త్రైలోక్యత్రాణశీలాం దనుజకులవనవహ్నిలీలాం సలీలామ్ |
దేవీం సచ్చిన్మయీం తాం వితరితవినమత్సత్రివర్గాపవర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 7 ||

సింహారూఢాం త్రినేత్రీం కరతలవిలసచ్ఛంఖచక్రాసిరమ్యాం
భక్తాభీష్టప్రదాత్రీం రిపుమథనకరీం సర్వలోకైకవంద్యామ్ |
సర్వాలంకారయుక్తాం శశియుతమకుటాం శ్యామలాంగీం కృశాంగీం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 8 ||

త్రాయస్వ స్వామినీతి త్రిభువనజనని ప్రార్థనా త్వయ్యపార్థా
పాల్యంతేఽభ్యర్థనాయాం భగవతి శిశవః కింత్వనన్యాః జనన్యాః |
తత్తుభ్యం స్యాన్నమస్యేత్యవనతవిబుధాహ్లాదివీక్షావిసర్గాం
దుర్గాం దేవీం ప్రపద్యే శరణమహమశేషాపదున్మూలనాయ || 9 ||

ఏతం సంతః పఠంతు స్తవమఖిలవిపజ్జాలతూలానలాభం
హృన్మోహధ్వాంతభానుప్రథితమఖిలసంకల్పకల్పద్రుకల్పమ్ |
దౌర్గం దౌర్గత్యఘోరాతపతుహినకరప్రఖ్యమంహోగజేంద్ర-
-
శ్రేణీపంచాస్యదేశ్యం విపులభయదకాలాహితార్క్ష్యప్రభావమ్ || 10 ||

ఇతి ఆపదున్మూలన శ్రీ దుర్గా స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |