శ్రీ శివాష్టకం 2 – Sri Shiva Ashtakam 2

ఆశావశాదష్టదిగంతరాలే
దేశాంతరభ్రాంతమశాంతబుద్ధిమ్ |
ఆకారమాత్రాదవనీసురం మాం
అకృత్యకృత్యం శివ పాహి శంభో || 1 ||

మాంసాస్థిమజ్జామలమూత్రపాత్ర-
-
గాత్రాభిమానోజ్ఝితకృత్యజాలమ్ |
మద్భావనం మన్మథపీడితాంగం
మాయామయం మాం శివ పాహి శంభో || 2 ||

సంసారమాయాజలధిప్రవాహ-
-
సంమగ్నముద్భ్రాంతమశాంతచిత్తమ్ |
త్వత్పాదసేవావిముఖం సకామం
సుదుర్జనం మాం శివ పాహి శంభో || 3 ||

ఇష్టానృతం భ్రష్టమనిష్టధర్మం
నష్టాత్మబోధం నయలేశహీనమ్ |
కష్టారిషడ్వర్గనిపీడితాంగం
దుష్టోత్తమం మాం శివ పాహి శంభో || 4 ||

వేదాగమాభ్యాసరసానభిజ్ఞం
పాదారవిందం తవ నార్చయంతమ్ |
వేదోక్తకర్మాణి విలోపయంతం
వేదాకృతే మాం శివ పాహి శంభో || 5 ||

అన్యాయవిత్తార్జనసక్తచిత్తం
అన్యాసు నారీష్వనురాగవంతమ్ |
అన్యాన్నభోక్తారమశుద్ధదేహం
ఆచారహీనం శివ పాహి శంభో || 6 ||

పురాత్తతాపత్రయతప్తదేహం
పరాం గతిం గంతుముపాయవర్జ్యమ్ |
పరావమానైకపరాత్మభావం
నరాధమం మాం శివ పాహి శంభో || 7 ||

పితా యథా రక్షతి పుత్రమీశ
జగత్పితా త్వం జగతః సహాయః |
కృతాపరాధం తవ సర్వకార్యే
కృపానిధే మాం శివ పాహి శంభో || 8 ||

ఇతి శ్రీవృద్ధనృసింహభారతీ స్వామీ విరచితం శ్రీ శివాష్టకమ్ సంపూర్ణం |