శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం 2 – Sri Durga Ashtottara Shatanama Stotram 2

దుర్గా శివా మహాలక్ష్మీర్మహాగౌరీ చండికా |
సర్వజ్ఞా సర్వలోకేశీ సర్వకర్మఫలప్రదా || 1 ||

సర్వతీర్థమయీ పుణ్యా దేవయోనిరయోనిజా |
భూమిజా నిర్గుణాఽఽధారశక్తిశ్చానీశ్వరీ తథా || 2 ||

నిర్గుణా నిరహంకారా సర్వగర్వవిమర్దినీ |
సర్వలోకప్రియా వాణీ సర్వవిద్యాధిదేవతా || 3 ||

పార్వతీ దేవమాతా వనీశా వింధ్యవాసినీ |
తేజోవతీ మహామాతా కోటిసూర్యసమప్రభా || 4 ||

దేవతా వహ్నిరూపా సదౌజా వర్ణరూపిణీ | [సరోజా]
గుణాశ్రయా గుణమయీ గుణత్రయవివర్జితా || 5 ||

కర్మజ్ఞానప్రదా కాంతా సర్వసంహారకారిణీ |
ధర్మజ్ఞానా ధర్మనిష్ఠా సర్వకర్మవివర్జితా || 6 ||

కామాక్షీ కామసంహర్త్రీ కామక్రోధవివర్జితా |
శాంకరీ శాంభవీ శాంతా చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనా || 7 ||

సుజయా జయభూమిష్ఠా జాహ్నవీ జనపూజితా |
శాస్త్రా శాస్త్రమయా నిత్యా శుభా చంద్రార్ధమస్తకా || 8 ||

భారతీ భ్రామరీ కల్పా కరాళీ కృష్ణపింగళా |
బ్రాహ్మీ నారాయణీ రౌద్రీ చంద్రామృతపరిశ్రుతా || 9 ||

జ్యేష్ఠేందిరా మహామాయా జగత్సృష్ట్యాదికారిణీ |
బ్రహ్మాండకోటిసంస్థానా కామినీ కమలాలయా || 10 ||

కాత్యాయనీ కలాతీతా కాలసంహారకారిణీ |
యోగనిష్ఠా యోగిగమ్యా యోగిధ్యేయా తపస్వినీ || 11 ||

జ్ఞానరూపా నిరాకారా భక్తాభీష్టఫలప్రదా |
భూతాత్మికా భూతమాతా భూతేశా భూతధారిణీ || 12 ||

స్వధానారీమధ్యగతా షడాధారాదివర్తినీ |
మోహదాంశుభవా శుభ్రా సూక్ష్మా మాత్రా నిరాలసా || 13 ||

నిమ్నగా నీలసంకాశా నిత్యానందా హరా పరా |
సర్వజ్ఞానప్రదాఽనంతా సత్యా దుర్లభరూపిణీ |
సరస్వతీ సర్వగతా సర్వాభీష్టప్రదాయినీ || 14 ||

ఇతి శ్రీదుర్గా అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం ||