బిల్వాష్టకం 2 – Bilvashtakam 2

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం త్రియాయుధమ్ |
త్రిజన్మపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 1 ||

త్రిశాఖైర్బిల్వపత్రైశ్చ హ్యచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
శివపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 2 ||

అఖండబిల్వపత్రేణ పూజితే నందికేశ్వరే |
శుద్ధ్యంతి సర్వపాపేభ్యః ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 3 ||

సాలగ్రామశిలామేకాం జాతు విప్రాయ యోఽర్పయేత్ |
సోమయజ్ఞమహాపుణ్యం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 4 ||

దంతికోటిసహస్రాణి వాజపేయశతాని |
కోటికన్యామహాదానాం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 5 ||

పార్వత్యాః స్వేదసంజాతం మహాదేవస్య ప్రియమ్ |
బిల్వవృక్షం నమస్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 6 ||

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనమ్ |
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 7 ||

మూలతో బ్రహ్మరూపాయ మధ్యతో విష్ణురూపిణే |
అగ్రతః శివరూపాయ ఏకబిల్వం శివార్పణమ్ || 8 ||

బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివసన్నిధౌ |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః శివలోకమవాప్నుయాత్ || 9 ||

ఇతి బిల్వాష్టకమ్ సంపూర్ణం ||