శ్రీ శివాష్టకం 1 – Sri Shiva Ashtakam 1

ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం
జగన్నాథనాథం సదానందభాజమ్ |
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 1 ||

గళే రుండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాలకాలం గణేశాధిపాలమ్ |
జటాజూటగంగోత్తరంగైర్విశాలం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 2 ||

ముదామాకరం మండనం మండయంతం
మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్ |
అనాదిం హ్యపారం మహామోహమారం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 3 ||

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాపనాశం సదాసుప్రకాశమ్ |
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 4 ||

గిరింద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహం
గిరౌ సంస్థితం సర్వదాఽఽసన్నగేహమ్ |
పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 5 ||

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానమ్ |
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 6 ||

శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్ |
అపర్ణాకలత్రం సదా సచ్చరిత్రం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 7 ||

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారమ్ |
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం
శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే || 8 ||

స్తవం యః ప్రభాతే నరః శూలపాణేః
పఠేత్ సర్వదా భర్గభావానురక్తః |
పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రం కళత్రం
విచిత్రైః సమారాధ్య మోక్షం ప్రయాతి || 9 ||

ఇతి శ్రీకృష్ణజన్మఖండే శివాష్టక స్తోత్రమ్ సంపూర్ణం |