బిల్వాష్టకం 1 – Bilvashtakam 1

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం త్రియాయుధం |
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం || 1 ||

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
తవ పూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం || 2 ||

కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః |
కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం || 3 ||

కాశీక్షేత్ర నివాసం కాలభైరవ దర్శనం |
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం || 4 ||

ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః |
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం || 5 ||

రామలింగ ప్రతిష్ఠా వైవాహిక కృతం తధా |
తటాకానిచ సంతానం ఏకబిల్వం శివార్పణం || 6 ||

అఖండ బిల్వపత్రం ఆయుతం శివపూజనం |
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం || 7 ||

ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ |
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం || 8 ||

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః |
యజ్ఞకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణం || 9 ||

దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతక్రతౌ |
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం || 10 ||

బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపానాశనం |
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం || 11 ||

సహస్రవేద పాఠేషు బ్రహ్మస్తాపన ముచ్యతే |
అనేక వ్రతకోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం || 12 ||

అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తధా |
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం || 13 ||

బిల్వాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం || 14 ||